accesskey_mod_content

Incorporació al Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) de les Universitats Públiques espanyoles

28 juliol 2021

Durant el present any, huit noves universitats públiques s'han incorporat a SIR mitjançant l'aplicació de registre GEISER.

Segons el previst en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú(Obri en nova finestra) , cada Administració disposarà d'un Registre Electrònic General en el qual es realitzarà el seient corresponent de tots els documents que siguen presentats o es reben en qualsevol òrgan administratiu. En este mateix article, es diu que “els registres electrònics de totes i cadascuna de les Administracions, hauran de ser plenament interoperables, de manera que es garantisca la seua compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels seients registrals i dels documents que es presenten en qualsevol dels registres”. Com és ben sabut, les Universitats Públiques recauen baix l'àmbit d'aplicació d'esta llei 39/2015.

D'altra banda, el principi de cooperació, col·laboració i coordinació al que es referix l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obri en nova finestra) establix el Conveni com a instrument amb efectes jurídics per a la formalització d'acords entre Administracions per a una fi comuna. I és a través de la firma d'un conveni de col·laboració, com s'articula el mecanisme legal que permet habilitar l'ús de GEISER per estes Universitats.

En els següents gràfics, es mostra el detall de situació actual en SIR de les cinquanta Universitats Públiques:

Gràfic de barres de la situació de les Universitats Publiques en SIR: En proves (4), No (7), Una altra Aplic (9) Geiser (30)

Gràfic circular: No en SIR (39) , en SIR (11)

I s'espera que, al llarg d'enguany 2021, es concloga el procés d'incorporació de les quals resten, gràcies a la col·laboració i interés posat per les mateixes des de l'inici del projecte i el treball de coordinació realitzat per la CRUE(Obri en nova finestra) .

Més informació en la solució SIR del CTT

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns