accesskey_mod_content

Avís Legal

El lloc web http://administracionelectronica.gob.es és un domini en internet de la titularitat de la Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri de Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Manuel Cortina, 2 - 28071 Madrid.


Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del present lloc web, del que és titular la Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital .

L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada al moment en què l'usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels continguts o serveis concrets del lloc web.

Protecció de dades de caràcter personal

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les seves dades de caràcter personal i a tractar-los amb confidencialitat, així com a no cedir-los a tercers aliens a la SGAD sense el seu previ consentiment. Vostè podrà exercir a qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació.

INFORMACIÓ BÀSICA INFORMACIÓ ADDICIONAL
RESPONSABLE Secretària General d'Administració Digital (SGAD) del MAETD

Dades de contacte del Responsable: SGAD. c/ Manuel Cortina, 2. 28071 MADRID. Telèfon: 91 273 32 60. I.mail: secretaria.dtic@correo.gob.es

 

Delegat de Protecció de Dades: Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació. Plaza Juan Zorrilla, 1, 28071 Madrid. dpd.ptfp@correo.gob.es

Més informació (Obre en nova finestra)

FINALITATS DEL TRACTAMENT Identificació, autenticació i control d'accessos d'usuaris. Enviament d'informació i comunicacions, prèvia subscripció. Col·laboració i participació. Descripció ampliada: Dins de Portal d'Administració Electrònica i serveis associats: CTT, OBSAE, Dataobsae, comunitats, fòrums, etc:

 

Identificació, autenticació i control d'accessos d'usuaris. Enviament d'informació i comunicacions, prèvia subscripció. Participació i col·laboració entre els actors subscrits al PAe. Operacions de manteniment del sistema. Recol·lecció d'estadístiques d'accés.

 

Termini de conservació: indefinit.

 

Decisions automatitzades: no existeixen.
LEGITIMACIÓ Consentiment de l'interessat. Necessari per a la prestació del servei. En cas de no facilitar les dades, l'interessat no podrà tenir accés de la informació restringida per a Administracions Públiques ni fer ús dels serveis de col·laboració i participació habilitats. Asímismo tampoc rebrà informació de subscripcions en els seus correus electrònics.
DESTINATARIS

 

Transferències a tercers països: No previstes.
Categories de destinataris: Secretaria General d'Administració Digital i coordinadors dels òrgans i entitats del Sector Públic.
DRETS   Com exercir els seus drets: L'interessat pot exercir, quan procedeixin, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició del tractament de les dades ( i a oposar-se a l'adopció de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics sobre èl o li afectin significativament de manera similiar, d'acord amb el previst en l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679), dirigint-se al responsable del tractament de forma presencial en qualsevol de les oficines de la xarxa d'assistència en matèria de registres ( https://administracion.gob.es ) o a través de la següent direccion electrònica: https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/proteccion-datos/ejercicio-derechos.html

 

 

Dret a reclamar: davant el Delegat de Protecció de Dades,de forma prèvia i potestativa (https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/proteccion-datos.html)

Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID ( https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formnuevareclamacion/solicitudreclamacion.jsf)

Condicions generals de Reutilització de la Informació del Sector Públic

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent en  http://administracionelectronica.gob.es  vincularan a qualsevol agent reutilitzador pel nero fet de fer ús dels documents sotmesos a elles.

A l'efecte del present document s'entén per “agent reutilitzador” tota persona, física o jurídica que reutilitzi informació del sector públic, ja sigui per a finalitats comercials o no comercials.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre(Obre en nova finestra) , pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre(Obre en nova finestra) , sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establert a l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que sigui el seu suport material o electrònic així com la seva forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització.

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. Ha de citar-se la font dels documents objecto de la reutilització. Aquesta cita podrà realitzar-se de la següent manera: “Origen de les dades: Secretaria General d'Administració Digital de el  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital(Obre en nova finestra) ".
  3. Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecto de la reutilització, sempre quan estigués inclosa en el document original.
  4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es dugui a terme amb ella.
  5. Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que poguessin derivar-se d'ella.

La Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

La Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital no garanteix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador.

L'agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Modificacions.

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, la Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix, es reserva el dret a modificar a qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars

Enllaços.

Els enllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. La Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquest lloc, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre la Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE