accesskey_mod_content

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) veñen configurar un escenario no que a tramitación electrónica debe constituír a actuación habitual das Administracións nas súas múltiples vertentes de xestión interna, de relación cos cidadáns e de relación daquelas entre si.

Como se di na parte expositiva da Lei 39/2015(Abre en nova xanela) , “unha Administración sen papel baseada nun funcionamento integramente electrónico non só serve aos principios de eficacia e eficiencia, ao aforrar custos a cidadáns e empresas, senón que tamén reforza as garantías dos interesados á vez que facilita unha mellor transparencia”. En consecuencia na este lei establécense cuestións tales como que os actos administrativos produciranse por escrito a través de medios electrónicos e que os documentos administrativos emitiranse igualmente por escrito a través de medios electrónicos; mentres que a Lei 40/2015(Abre en nova xanela) establece que as AA.PP. se relacionarán entre si e cos seus órganos a través de medios electrónicos.

Para maior información sobre o marco legal disponse do Código de Administración Electrónica(Abre en nova xanela) , compendio de lexislación consolidada, editado polo BOE, con selección e ordenación de contidos pola Secretaría Xeral de Administración Dixital.

O Plan de Transformación dixital da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos (Estratexia TIC 2015 – 2020) elaborouse tendo moi presente no seu momento os proxectos das leis 39/2015 e 40/2015, de forma que os principios reitores, os obxectivos estratéxicos, as liñas de acción e os fitos recolleitos no plan perseguen facilitar a realización das previsións establecidas nas citadas leis.

O Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos(Abre en nova xanela) persegue mellorar a eficiencia administrativa para facer efectiva unha Administración totalmente electrónica e interconectada, incrementar a transparencia da actuación administrativa e a participación das persoas na Administración Electrónica, garantir servizos dixitais facilmente utilizables e mellorar a seguridade xurídica.

O Catálogo de servizos de administración dixital , que ten como obxecto difundir os servizos que se pon a disposición das AA.PP. como ferramentas facilitadoras para contribuír a impulsar o desenvolvemento da Administración Dixital, inclúe nas fichas correspondentes aos servizos ofrecidos, xunto cunha breve descrición e outra información, referencia ao marco legal relacionado en cada caso. Ademais, disponse tamén da primeira declaración de 14 servizos compartidos(Abre en nova xanela) como instrumento para unha maior eficiencia na prestación dos servizos TIC.

En relación coa Disposición adicional segunda ‘Adhesión das Comunidades Autónomas e Entidades locais ás plataformas e rexistros da Administración Xeral do Estado’ da Lei 39/2015 son de interese os Convenios de colaboración cos CC.AA. en materia de Administración electrónica.

Desde o punto de vista do uso dos medios electrónicos son de particular interese na Lei 39/2015(Abre en nova xanela) as previsións relativas aos dereitos das persoas nas súas relacións coas AA.PP., do interesado no procedemento administrativo, dereito e obriga de relacionarse electronicamente coas AA.PP., asistencia no uso de medios electrónicos os interesados; a representación e os rexistros electrónicos de apoderamentos; os rexistros; os sistemas de identificación dos interesados no procedemento, os sistemas de firma admitidos polas AA.PP.; o uso de medios de identificación e firma no procedemento administrativo; a forma dos actos administrativos; as cuestións relativas a solicitudes de iniciación, comparecencia das persoas, obriga de resolver e cómputo de prazos; as notificacións a través de medios electrónicos; a emisión de documentos e as súas copias, os documentos achegados polos interesados, o expediente electrónico e o arquivo electrónico.

E na Lei 40/2015(Abre en nova xanela) o establecido en relación cos principios xerais, os órganos colexiados, o funcionamento electrónico do Sector Público (sede electrónica, Portal de internet, sistemas de identificación das AA.PP., actuación administrativa automatizada, sistemas de firma para a actuación administrativa automatizada, firma-e do persoal ao servizo das AA.PP., aseguramiento e interoperabilidade da firma-e, arquivo electrónico de documentos); xestión compartida de servizos comúns (sistemas de información e comunicacións); técnicas de colaboración (subministración de Información, sistemas integrados de información administrativa); intercambio de datos en contornas pechadas de comunicación, transmisións de datos entre AA.PP.; Esquema Nacional de Interoperabilidade e Esquema Nacional de Seguridade, reutilización de sistemas e aplicacións de propiedade da Administración e transferencia de tecnoloxía entre Administracións.

Para máis información pode consultar: