accesskey_mod_content

A Transición a IPv6 nas Administracións Públicas

O esgotamento do encamiñamento IPv4 dispoñible puxo de manifesto as limitacións do protocolo de comunicacións sobre o que se asenta Internet. As Administracións Públicas, como usuarias e reguladoras, han de exercer unha tarefa de liderado na transición ao novo protocolo IPv6.

Transición a IPv6 nas Administracións Públicas

A Transición a IPv6 non é un proceso novo. Desde finais dos anos 90, vén impulsándose nos organismos internacionais ante a certeza do inevitable esgotamento do espazo de encamiñamento de IPv4. Foron varios os proxectos de investigación e diseminación do novo protocolo e das súas vantaxes máis aló dun espazo de encamiñamento case infinito, con todo, o avance en canto ao número de dispositivos e servidores conectados segue sendo lento.
Co obxectivo de impulsar a adopción do protocolo IPv6, a Axenda Dixital para Europa da Comisión Europea(Abre en nova xanela) outorga ás Administracións Públicas un papel ejemplarizante. Tanto a estratexia global para o desenvolvemento da Sociedade da Información para Europa, como o máis específico Plan de Acción Europeo de Administración Electrónica(Abre en nova xanela) , contemplan entre as súas accións a incorporación nas infraestruturas e servizos de Administración Electrónica a compatibilidade co protocolo IPv6.

No noso país, o Acordo de Consello de Ministros do 29 de Abril de 2011 establece un “Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España(Abre en nova xanela) ”. Xunto con medidas destinadas á promoción xeral da adopción do novo protocolo polo conxunto da Sociedade, inclúe as seguintes medidas específicas para o ámbito das Administracións Públicas:
Na Administración Xeral do Estado, o impulso da incorporación do protocolo IPv6 dentro das infraestruturas e servizos materialízase nos seguintes puntos do acordo:

  • (Punto 1) Incorporación do protocolo IPv6 nos servizos de Internet Ministerio de Industria, Turismo e Comercio - MITYC -  e no portal 060  Ministerio de Facenda e Administracións Públicas - MINHAC - . Ambos os proxectos terán consideración de proxectos prioritarios e seguidos pola Comisión Permanente do Consello Superior de Administración Electrónica, sendo práctica de referencia para outros órganos e organismos das Administracións Públicas.
  • (Punto 2) O Portal de Administración Electrónica do Observatorio de Administración Electrónica ofrecerá información sobre o proceso de incorporación de IPv6 nas AAPP.
  • (Punto 8) MINHAC, impulsará a incorporación do protocolo IPv6 nas AA.PP. a través dos órganos colexiados responsables da Administración Electrónica. En particular, iniciará os estudos para dotar de encamiñamento IPv6 ás Administracións Públicas, actualizará o Plan de encamiñamento e interconexión de redes da Administración e as Normas Técnicas de Interoperabilidade e incluirá dentro do Plan de Acción de Administración Electrónica da Administración Xeral do Estado 2011-15, actualmente en elaboración, as medidas necesarias para a incorporación do protocolo IPv6 na rede SARA. De igual modo, definiranse accións de formación dos responsables dos servizos de Internet da Administración.
  • (Punto 9) MINHAC, impulsará a incorporación de IPv6 como requisito na compra pública en produtos e servizos de tecnoloxías da información e comunicacións, tomando como referencia para iso preferentemente normas ou recomendacións internacionais.
  • (Punto 10) MINHAC,  xunto con MITYC farán seguimento e coordinación en foros internacionais do proceso de transición de IPv4 a IPv6.

0 Comentarios

Non hai comentarios