accesskey_mod_content

La Transició a IPv6 en les Administracions Públiques

L'esgotament de l'adreçament IPv4 disponible ha posat de manifest les limitacions del protocol de comunicacions sobre el qual s'assenta Internet. Les Administracions Públiques, com a usuàries i reguladores, han d'exercir una tasca de lideratge en la transició al nou protocol IPv6.

Transició a IPv6 en les Administracions Públiques

La Transició a IPv6 no és un procés nou. Des de finals dels anys 90, ve impulsant-se en els organismes internacionals davant la certesa de l'inevitable esgotament de l'espai d'adreçament d'IPv4. Han estat varis els projectes de recerca i disseminació del nou protocol i dels seus avantatges més enllà d'un espai d'adreçament cuasi infinit, no obstant això, l'avanç quant al nombre de dispositius i servidors connectats segueix sent lent.
Amb l'objectiu d'impulsar l'adopció del protocol IPv6, l'Agenda Agenda Digital per a Europa de la Comissió Europea(Obre en nova finestra) atorga a les Administracions Públiques un paper exemplificant. Tant l'estratègia global per al desenvolupament de la Societat de la Informació per a Europa, com el més específic Pla d'Acció Europeu d'Administració Electrònica(Obre en nova finestra) , contemplen entre les seves accions la incorporació en les infraestructures i serveis d'Administració Electrònica la compatibilitat amb el protocol IPv6.

Al nostre país, l'Acord Acord de Consell de Ministres de 29 d'Abril de 2011 estableix un “Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya(Obre en nova finestra) ”. Juntament amb mesures destinades a la promoció general de l'adopció del nou protocol pel conjunt de la Societat, inclou les següents mesures específiques per a l'àmbit de les Administracions Públiques:
En l'Administració General de l'Estat, l'impuls de la incorporació del protocol IPv6 dins de les infraestructures i serveis es materialitza en els següents punts de l'acord:

  • (Punt 1) Incorporació del protocol IPv6 en els serveis d'Internet Ministeri d'Indústria, Turisme i Comercio - MITYC -  i al portal 060  Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques - MINHAC - . Tots dos projectes tindran consideració de projectes prioritaris i seguits per la Comissió Permanent del Consell Superior d'Administració Electrònica, sent pràctica de referència per a altres òrgans i organismes de les Administracions Públiques.
  • (Punt 2) El Portal d'Administració Electrònica de l'Observatori d'Administració Electrònica oferirà informació sobre el procés d'incorporació d'IPv6 en les AAPP.
  • (Punt 8) MINHAC, impulsarà la incorporació del protocol IPv6 en les AA.PP. a través dels òrgans col·legiats responsables de l'Administració Electrònica. En particular, iniciarà els estudis per dotar d'adreçament IPv6 a les Administracions Públiques, actualitzarà el Pla d'adreçament i interconnexió de xarxes de l'Administració i les Normes Tècniques d'Interoperabilitat i inclourà dins del Pla d'Acció d'Administració Electrònica de l'Administració General de l'Estat 2011-15, actualment en elaboració, les mesures necessàries per a la incorporació del protocol IPv6 a la xarxa SARA. D'igual manera, es definiran accions de formació dels responsables dels serveis d'Internet de l'Administració.
  • (Punt 9) MINHAC, impulsarà la incorporació d'IPv6 com a requisit en la compra pública en productes i serveis de tecnologies de la informació i comunicacions, prenent com a referència per a això preferentment normes o recomanacions internacionals.
  • (Punt 10) MINHAC,  juntament amb MITYC faran seguiment i coordinació en fòrums internacionals del procés de transició d'IPv4 a IPv6.

0 Comentaris

No hi ha comentaris