accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Seguimento e presentación de informes

A continuación detállanse os condicionantes e implicacións para todos os actores participantes no proceso de revisión e seguimento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade:

Revisións por cada organismo do sector público

Todo o sector público está obrigado a realizar revisións periódicas do cumprimento dos requisitos de accesibilidade segundo o establecido en o artigo 17 de o  Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) tanto ao longo do proceso deseño e desenvolvemento como coa posta en funcionamento dos seus sitios web e das súas aplicacións para dispositivos móbiles. Ademais, unha vez posto en funcionamento, co fin de garantir o mantemento do seu cumprimento ao longo do tempo, deberán realizarse revisións periódicas exhaustivas cada 3 anos.

As revisións de accesibilidade deberán abarcar todos os requisitos esixidos e terán en consideración tanto aspectos de revisión automática como aspectos de revisión manual experta, quedando todo plasmado e recolleito nun "Informe de revisión da accesibilidade". Estas revisións deberán respectar os condicionantes impostos para as revisións en profundidade da Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) como a periodicidade, a selección da mostra de páxinas e a revisión dos procesos.

No apartado Guías prácticas da sección "Materiais de axuda" pode atopar a "Guía de Validación de accesibilidade web" con recomendacións sobre como realizar estas revisións e os aspectos a ter en conta.

A primeira revisión de accesibilidade deberá realizarse:

 • no caso dos sitios web: antes do 21 de setembro de 2020.
 • no caso das aplicacións móbiles: antes do 20 de setembro de 2021.

Para iso, as entidades obrigadas poderán realizar unha autoevaluación ou certificar o cumprimento mediante unha auditoría externa.

Os resultados destas avaliacións ou auditorías deberán recollerse nun Informe de revisión da accesibilidade. Os formatos dispoñibles para o Informe de revisión de accesibilidade dos sitios web son os seguintes:

Os formatos para o  Informe de revisión de accesibilidade das aplicacións para dispositivos móbiles publicarase máis adiante.

Ademais, cada Unidade responsable de accesibilidade deberá preparar cada ano tres informes o seu ámbito de actuación concreto, cuxos formatos se mostran a continuación:

Este informes terán que estar dispoñibles antes do 1 de outubro de cada ano (a partir do ano 2020). A partir desta data, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, a través do Observatorio de Accesibilidade Web, porase en contacto coas Unidades Responsables de Accesibilidade para indicarlles a maneira de facer chegar estes informes.

Revisións do Organismo de Seguimento e Presentación de Informes

A Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) establece a metodoloxía de seguimento e as disposicións para a presentación de informes que terán que cumprir os Estados Membros para realizar o seguimento a nivel nacional do cumprimento dos requisitos da directiva e realizar o reporte periódico cada 3 anos á Comisión Europea.

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (competencias transferidas desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública) será o órgano encargado de realizar o seguimento e presentación de informes ante a Comisión Europea. Este órgano:

 • Poderá comprobar periodicamente o estado de situación con respecto á conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público cos requisitos de accesibilidade, baseándose na metodoloxía aprobada na Decisión 2018/1524 da Comisión Europea.
 • Poderá realizar verificacións sobre mostras aleatorias con respecto á exactitude dos informes de revisión da accesibilidade xerados polas entidades obrigadas.
 • Presentará á Comisión Europea antes do 23 de decembro de 2021 e posteriormente cada tres anos, un informe sobre o resultado do seguimento que se fará público en formato accesible.

A Comisión Europea establece 2 métodos de revisión que deberán aplicar os estados membros:

 • O método simplificado aplicarase en España de acordo con o " borrador de Metodoloxía para o Seguimento simplificado UNE-EN 301549(Abre en nova xanela) ", pendente de aprobación final.
 • O método en profundidade aplicarase en España revisando e agregando as revisións exhaustivas realizadas polos propios organismos e explicadas no primeiro apartado. As URAs serán as encargadas de agregar toda a información e fornecela ao MAETD.

Coordinación

Para axudar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital nestas tarefas deberán colaborar con el a Rede de Contactos de Accesibilidade Dixital das Administracións Públicas, todas as Unidades responsables de accesibilidade, todos os actores implicados nas diferentes actividades de revisión da accesibilidade, procedemento de reclamación, promoción e concienciación, formación, e coordinación previstas no R.D. 1112/2018.

Para a definición dos modelos, condicionantes e procedementos que permitan coñecer regularmente e informar sobre estas materias, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital poderá contar coa participación de:

 • A Rede de Contactos de Accesibilidade Dixital das Administracións Públicas.
 • Os órganos de coordinación en materia de tecnoloxías da información da Administración Xeral do Estado previstos no Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro.
 • A Comisión Sectorial de Administración Electrónica establecida na disposición adicional novena da Lei 40/2015, de 2 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
 • O Comité Técnico Estatal Da Administración Xudicial Electrónica establecido no artigo 44 da Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza.

Seguimento e presentación de informes no primeiro período 2020-2021

Seguimento e presentación de informes no primeiro período 2020-2021

Seguimento e presentación de informes desde o 2022 en diante

Seguimento e presentación de informes desde o 2022 en diante