accesskey_mod_content

Arquivo electrónico de documentos

Información xeral sobre servizos, localización dos Arquivos Estatais e principais liñas de actuación.(Abre en nova xanela)

A seguir recóllese unha recompilación de normativa que afecta o funcionamento dos arquivos electrónicos.

Lei 40/2015 [Réxime Xurídico do Sector Público]

01 outubro 2015

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Lei 39/2015 [Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas]

01 outubro 2015

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Real Decreto 4/2010 [Esquema Nacional de Interoperabilidade]

29 xaneiro 2010

O Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica establece no Capítulo X, artigo 21.2 “…as Administracións públicas crearán repositorios electrónicos, complementarios e equivalentes canto á súa función aos arquivos convencionais, destinados a cubrir o conxunto do ciclo de vida dos documentos electrónicos.” Glosario, “Repositorio electrónico: Arquivo centralizado onde se almacenan e administran datos e documentos electrónicos, e os seus metadatos.”

Real Decreto 1708/2011 [Sistema Español de Arquivos]

25 novembro 2011

O Real Decreto 1708/2011, do 18 de novembro, polo que se establece o Sistema Español de Arquivos e regúlase o Sistema de Arquivos da Administración Xeral do Estado e dos seus Organismos Públicos e o seu réxime de acceso regula na Sección 4.ª Documentos electrónicos e preservación dixital.

Real Decreto 1164/2002 [Conservación do patrimonio documental]

15 novembro 2002

Real Decreto 1164/2002, do 8 de novembro, polo que se regula a conservación do patrimonio documental con valor histórico, o control da eliminación doutros documentos da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos e a conservación de documentos administrativos en soporte distinto ao orixinal.