accesskey_mod_content

Comunicacións e informacións procedentes das institucións, órganos e organismos da Unión Europea

Publicados na sección C (Comunicacións e informacións) do Diario Oficial da Unión Europea (DOUE).
Móstranse unha selección de documentos que emanan da Comisión Europea (documentos COM).

Estratexia Dixital Europea

A Estratexia presenta unha sociedade europea impulsada por solucións dixitais.

Plans de acción de administración electrónica, Plans estratéxicos na economía dixital

COM (2016) 179 final [Plan de acción de administración electrónica 2016-2020]

19 abril 2016

Plan de Acción sobre Administración Electrónica da UE 2016-2020: Acelerar a transformación dixital da administración. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións.  Comisión Europea, Dirección Xeral de Redes de Comunicación, Contido e Tecnoloxías. 1 ficheiro PDF de 14 p.

 • Cooperación interadministrativa
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Servizos electrónicos
 • Cidadán
 • Empresa

COM (2015) 192 final [Mercado Único Dixital para Europa]

06 maio 2015

Unha Estratexia para o Mercado Único Dixital de Europa Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. {SWD(2015) 100 final}  Brussels, 06/05/2015, 1 pdf file, 30 p.

 • Cooperación interadministrativa
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Servizos electrónicos
 • Cidadán
 • Empresa

COM (2011) 808 final [Europa 2020]

30 novembro 2011

Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións: {SEC(2011) 1427 final} {SEC(2011) 1428 final} «Horizonte 2020» constituirá un elemento esencial da iniciativa da UE «Unión pola innovación», unha política emblemática da estratexia Europa 2020. Bruxelas, 30/11/2011, 1 ficheiro PDF de 15 p.

 • SEC (2011) 1428 final: (Abre en nova xanela) executive summary  (PDF, 8 p.)

 • SEC (2011) 1427 final(Abre en nova xanela) : Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation' the Framework Programme for Research and Innovation (2014 - 2020) (PDF, 52 p.)

 • SEC (2011) 1427 final (Abre en nova xanela) : Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation' the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020): Impact assessment report- Annexes.- (PDF, 112 p.)

 • Cooperación interadministrativa
 • Interoperabilidade
 • Cidadán
 • Empresa

COM (2010) 743 final [Plan de acción de administración electrónica: 2011-2015]

15 decembro 2010

Plan de Acción Europeo sobre Administración electrónica: 2011-2015: Aproveitamento do TIC para promover unha administración pública intelixente, sustentable e innovadora
Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións.- {SEC(2010) 1539 final}. Bruxelas, 15/12/2010

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

COM(2010) 546 final

06 outubro 2010

Iniciativa emblemática de Europa 2020 : Unión pola innovación. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello [...] Bruxelas, 6/10/2010, 1 ficheiro pdf de 49 p.

COM (2010) 245 final/2

09 maio 2010

Unha Axenda Dixital para Europa. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións- CORRIGENDUM: anula e substitúe a COM (2010) 245 final de 19/05/2010. Bruxelas, 26/8/2010.- 1 pdf de 46 p.

COM (2010) 2020 final

03 marzo 2010

Europa 2020: Unha estratexia para un crecemento intelixente, sustentable e integrador.  Comunicación da Comisión[...] Bruxelas, 03/03/2010 .- 1 pdf de 40 p. (Prefacio de José Manuel Barroso).

COM (2009) 432 final

27 agosto 2009

Avaliación final do plan de acción eEurope 2005 e do programa plurianual (2003-2006) para o seguimento do plan de acción eEurope 2005, a difusión das boas prácticas e a mellora da seguridade das redes e a información (Modinis).Bruxelas, 27/08/2009, 1 ficheiro pdf de 13 páx.

COM (2006) 173 final [Plan de acción de administración electrónica i2020]

25 decembro 2006

Plan de acción sobre administración electrónica i2010: Acelerar a administración electrónica en Europa en beneficio de todos. Comunicación da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. Bruxelas, 25/12/2006, 1 ficheiro pdf de 13 páx.

COM (2006) 215 final

19 maio 2006

i2010 – Primeiro Informe Anual sobre a Sociedade da Información Europea.
Comunicación da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións Iniciativa - Bruxelas, 19/05/2006. 1 ficheiro PDF de 14 p.

COM (2003) 567 final [eEurope 2005]

26 setembro 2003

O papel da administración electrónica no futuro de Europa. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social (Texto pertinente a efectos do EEE).- [SEC(2003) 1038]. Bruxelas, 26/09/2003.- 1 ficheiro pdf de 27 p. impresas.

 • NOTA: no marco do plan de acción eEurope 2005

COM (2002) 263 final [eEurope 2005]

28 maio 2002

Comunicación da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Rexións - eEurope 2005: Unha sociedade da información para todos - Plan de acción que se presentará con vistas ao Consello Europeo de Sevilla, 21-22 de xuño de 2002. Bruxelas, 28/05/2002

COM (2001) 140 final [eEurope 2002]

13 marzo 2001

Comunicación da Comisión ao Consello e ao Parlamento Europeo - eEurope 2002: Impacto e prioridades. Comunicación ao Consello Europeo de primavera de Estocolmo do 23 e 24 de marzo de 2001. Bruxelas, 13/03/2001

COM (2000) 330 final [eEurope 2002]

24 maio 2000

eEurope 2002: Unha sociedade da información para todos. Proxecto de plan de acción preparado pola Comisión Europea para o Consello Europeo de Feira19-20 de xuño de 2000. Bruxelas, 24/05/2000

COM (2000) 130 final [eEurope 2002]

08 marzo 2000

eEurope - Unha sociedade da información para todos - Informe de avance para o Consello Europeo extraordinario sobre emprego, reforma económica e cohesión social - Cara a unha Europa baseada na innovación e o coñecemento Lisboa, 23 e 24 de marzo de 2000. Bruxelas, 08/03/2000  E(Abre en nova xanela)

Interoperabilidade, Servizos públicos europeos de administración electrónica

COM (2017) 134 [Marco Europeo de Interoperabilidade (EIF)]

27 marzo 2017

Marco Europeo de Interoperabilidade – Estratexia de aplicación. Comunicación da Comisión [...] Bruxelas, 23/03/2017. 1 PDF de 10 p.

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

COM (2014) 367 final [Programa ISA2]

26 xuño 2014

Proposta de Decisión do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se establece un programa relativo ás solucións de interoperabilidade para as administracións públicas, as empresas e os cidadáns europeos (ISA2): A interoperabilidade como medio de modernización do sector público. (Texto pertinente a efectos do EEE) Bruxelas, 26/06/2014, 1 ficheiro pdf de 47 p. impresas.

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Cidadán
 • Empresa

COM (2010) 744 final

16 decembro 2010

Cara á interoperabilidade dos servizos públicos europeos Comunicación da Comisión [...] .- Bruxelas, 16/12/2010, 1 ficheiro pdf de 62 p.

COM (2009) 247 final

29 maio 2009

Avaliación final da execución do programa IDABC. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello. Bruxelas, 29/05/2009, 1 ficheiro pdf de 11 páx.

COM (2006) 45 final

13 febreiro 2006

Interoperabilidade dos servizos paneuropeos de administración electrónica.
Comunicación da Comisión ao Consello e ao Parlamento Europeo.Bruxelas, 13/02/2006, 1 ficheiro pdf de 13 páx.

Identidade, Firma electrónica

COM(2021) 281 final [proposta de modificación do Regulamento 910/2014]

03 xuño 2021

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity. Brussels, 3.6.2021

{SEC(2021) 228 final} - {SWD(2021) 124 final} - {SWD(2021) 125 final}

 • Identidade e Firma electrónica

Comisión Europea. Información [Sistemas de identificación electrónica notificados, eIDAS]

07 novembro 2018

Sistemas de identificación electrónica notificados con arranxo ao artigo 9, apartado 1, do Regulamento (UE) n.° 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior(Abre en nova xanela)
DOUE serie C núm. 401 de 07/11/2018

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

COM (2012) 238 final [eIDAS]

04 xuño 2012

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo a a identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior. Bruxelas, 04/06/2012, 1 ficheiro PDF de 61 p.

 • Este documento COM en inglés: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market Enlace EUR-lex, con ligazóns a distintas linguas e formatos(Abre en nova xanela)

 • Información complementaria: {SWD(2012) 135 final} e {SWD (2012) 136 final}

 • NOTA:  Publicado o Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de xullo de 2014relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior (eIDAS) e pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE. Enlace BOE: (Ref.  DOUE-L-2014-81822)

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

Seguridade en redes e sistemas de información

COM (2013) 48 final

07 febreiro 2013

Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa a medidas para garantir un elevado nivel común de seguridade das redes e da información na Unión. {SWD(2013) 31 final}{SWD(2013) 32 final} Bruxelas, 07/02/2013

 • Seguridade

COM (2001) 298 final

06 xuño 2001

Seguridade das redes e da información: Proposta para un enfoque político europeo. Comunicación da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Rexións Bruxelas, 06/06/2001 .- 1 ficheiro pdf de 30 p. 

Accesibilidade

COM (2012) 721 final

03 decembro 2012

Proposta de DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO sobre a accesibilidade dos sitios web dos organismos do sector público. Autor: Comisión Europea. Data do documento: 03/12/2012

 • Accesibilidade

COM (2005) 425 final

13 setembro 2005

A accesibilidade electrónica. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións.- [SEC(2005) 1095] .- Bruxelas: 13/09/2005 .- 1 pdf de 13 p.

COM (2001) 529 final

25 setembro 2001

eEurope 2002: Accesibilidade dos sitios web públicos e do seu contido. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións.- Bruxelas 25/09/2001.- 1 ficheiro pdf de 22 p.

 • Accesibilidade

COM (2000) 284 final

12 maio 2000

Cara a unha Europa sen barreiras para as persoas con discapacidade. Comunicación da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Rexións. Bruxelas, 12/05/2000

Reutilización de datos e programas do sector público

Decisión de Execución (UE) 2017/863 da Comisión [actualiza licencia EUPL v1.2]

19 maio 2017

Decisión de Execución (UE) 2017/863 da Comisión, do 18 de maio de 2017 pola que se actualiza licénciaa EUPL dos programas informáticos de fonte aberta para seguir facilitando o intercambio e a reutilización dos programas desenvolvidos polas administracións públicas. DOUE: L 128/59 de 19/05/2017

 • Goberno aberto
 • Software Libre

COM (2011) 882 final

12 decembro 2011

Datos abertos: un motor para a innovación, o crecemento e a gobernación transparente. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. Bruxelas, 12/12/2011

 • Goberno aberto

Contratación, Factura electrónica, Estándares abertos

COM (2013) 449 final

26 xuño 2013

Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa á facturación electrónica na contratación pública. (Texto pertinente a efectos do EEE). Bruxelas, 26/06/2013.

 • Contratación

COM (2013) 455 final

25 xuño 2013

Contra a dependencia dun provedorconstruír sistemas de TIC abertos mediante unha mellor utilización de normas na contratación pública. Comunicación da Comisión [...] (Texto pertinente a efectos do EEE). Bruxelas, 25/06/2013, 1 ficheiro PDF de 10 p. impresas..

 • Servizos electrónicos
 • Software Libre

Computación na nube

COM (2016) 178 final

19 abril 2016

Iniciativa Europea de Computación na Nube: construír en Europa unha economía competitiva dos datos e do coñecemento. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. Bruxelas, 19/04/2016, 1 PDF 15 p. impresas.

 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

COM (2012) 529 final

27 setembro 2012

Liberar o potencial da computación en nube en Europa. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións Bruxelas, 27/09/2012, 1 PDF de 19 p. impresas.

 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing