accesskey_mod_content

Plans estratéxicos no ámbito das Entidades locais

Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)

Desde Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)(Abre en nova xanela) ofrécense casos de éxito en administración electrónica así como pautas de adaptación ás novas leis de administración electrónica.
Tamén modelos de ordenanzas-tipo que axudarán aos concellos a plasmar os resultados finais nunha ordenanza propia.

 

Guía ENS para Entidades locais: Guía estratéxica en seguridade para entidades locais (tomo I) (2017)

05 outubro 2017

Esquema Nacional de Seguridade (ENS) Caderno de recomendacións. outubro de 2017.- 1 PDF de 138 p. 13,68 MB.

NOTA: o obxectivo da obra é axudar ás Administracións Locais a interpretar de forma práctica e homoxénea as obrigas derivadas do Esquema Nacional de Seguridade. Entre outros, algúns dos temas que se querían resolver eran:

 • a fixación de niveis de seguridade adecuadas ao contexto da Administración Local
 • o papel das Deputacións como prestadoras de servizos
 • a implicación que supoñen paradigmas como o Cloud Computing
 • as medidas que deberán ser de aplicación para mellorar a seguridade da información e servizos, tanto pola propia Administración Local como polos fornecedores de servizo.
 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Ordenanza reguladora do procedemento administrativo común electrónico na administración local [Leis 39/2015 e 40/2015, do 1 de outubro] (2016)

14 decembro 2016

Aprobada a ordenza en Xunta de Goberno FEMP de 14-12-2016. Edita FEMP, Federación Española de Municipios e Provincias(Abre en nova xanela) , 1 ficheiro pdf de 70 p. impresas.

NOTA: A ordenanza reguladora do procedemento administrativo común electrónico na administración local é un modelo tipo que aplicada a unha administración local concreta ten como obxecto o desenvolvemento do procedemento administrativo común para a xestión administrativa da mesma e cuxa tramitación se realizará, en todo caso, por medios electrónicos, en aplicación das Leis Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) , así como da Transparencia.

A Ordenanza organízase en nove Títulos, ademais das disposicións adicionais, transitorias e finais:
TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
TÍTULO II. O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO
TÍTULO III. A SEDE ELECTRÓNICA
TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN E FIRMA ELECTRÓNICA
TÍTULO V. A DIFUSIÓN E ACCESO DA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA A través de MEDIOS ELECTRÓNICOS
TÍTULO VIN. O REXISTRO ELECTRÓNICO
TÍTULO VII. NORMAS ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA
TÍTULO VIII. NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN
TÍTULO IX. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS INTERNAS

 • Leis 39 e 40
 • Servizos electrónicos

Ordenanza tipo de transparencia, acceso á información e reutilización (2014)

27 maio 2014

aprobada en Xunta de Goberno FEMP de 27-5-2014. Publicado no portal da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) 1 ficheiro pdf de 30 p. impresas.

 • NOTA: Este documento foi elaborado co obxectivo de servir aos gobernos locais como guía para facer dos seus concellos entidades máis transparentes e abertas á participación dos veciños. A aplicación da Ordenanza Tipo permitirá cumprir no prazo fixado (antes do 10 de decembro de 2015) coas obrigas de transparencia das institucións e o dereito de participación e acceso á información dos cidadáns, que contemplan tanto a propia Constitución e a Lei de Bases de Réxime Local tras a súa reforma, así como a Lei 19/2013,do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno(Abre en nova xanela) .

 • Goberno aberto

Experiencias de éxito en e-Administración das Entidades locais (2011)

15 outubro 2011

publicado pola FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias), en colaboración co Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, 15 de outubro de 2011.- 1 pdf de 150 p. impresas.
Este informe recolle 20 casos e éxito en e-Administración en Concellos e 5 de en Deputacións Provinciais, co obxectivo de transmitir o coñecemento e servir de inspiración para aquelas organizacións en proceso de modernización.

 • Servizos electrónicos

Incidencia do desenvolvemento regulamentario na adaptación das Administracións Locais á Lei 11/2007 : Anexo á Guía Práctica da Lei 11/2007, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos (2010)

22 xuño 2010

autores; Virginia Moreno Bonilla, Valentín Pérez Almarza . - Madrid : FEMP ( Federación Española de Municipios e Provincias), [22 de xuño] 2010 . - 1 ficheiro PDF, 272 p. impresas) .- ISBN: 978-84-92494-17-0

 • NOTA: O anexo 1 recolle exemplos de ordenanzas reguladoras da administración electrónica: concellos de Irún, Leganés e Rivas-Vaciamadrid.
  A edición impresa desta publicación foi posible grazas ao Convenio asinado entre o Ministerio de Industria,Turismo e Comercio e a FEMP dentro das actuacións do Plan Avanza 2.

 • Servizos electrónicos

Grao de adaptación das entidades locais ( menores de 20.000 habitantes) á Lei 11/2007 de Acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos: LAECSP (2010)

01 marzo 2010

FEMP. Unidade Técnica de Novas Tecnoloxías . - Madrid : edita FEMP( Federación Española de Municipios e Provincias) , 2010 (marzo) . - 1 ficheiro pdf ( 40 p. impresas). Traballo realizado coa resposta de 17 Deputacións Provinciais, Grupo de traballo coordinado pola FEMP

 • Servizos electrónicos

Guía práctica da Lei 11/2007, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos : LAECSP (2009)

11 xuño 2009

realiza, Comisón de Modernización e Calidade da FEMP ; coordinación e redacción, Virginia Moreno Bonilla ; Valentín Pérez Amarza . - [1ª ed] . - Madrid : FEMP ( Federación Española de Municipios e Provincias), [11 de xuño] 2009 . - 1 ficheiro pdf ( 134 p. impresas) ; ISBN 978-84-92494-03-3.-

 • NOTA: Editado dentro das actuacións de Plan Avanza 2 Esta guía axuda aos Concellos no proceso de adaptación dos seus procedementos ao LAECSP

 • Servizos electrónicos

Outros estudos, guías, sobre o ámbito local

Digitalíza-T!

01 setembro 2016

Guía Dixitalízache: Guía para facilitar ás Entidades locais o cumprimento das obrigas dixitais das Leis 39 e 40/2015. Uso das ferramentas tecnolóxicas da DTIC. Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). Responsable edición dixital: Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, 1ª edición electrónica: setembro de 2016. 1 ficheiro PDF de 69 páx. impresas. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Centro de Publicacións.Colección: administración electrónica. NIPO(PDF): 630-16-002-0

Esta publicación realízase tamén en formato ePUB: Guía Dixitalízache: Guía para facilitar ás Entidades locais o cumprimento das obrigas dixitais das Leis 39 e 40/2015(Abre en nova xanela) (ePUB - 7,46 MB)

Información complementaria na sección: Estratexias - Leis 39 e 40/2015

 • Leis 39 e 40
 • Servizos electrónicos

Guía de adaptación das EELL á Lei 11/2007, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos (2008)

03 setembro 2008

Estudo realizado pola Oficina de Seguimento da Rede de Municipios Dixitais da Xunta de Castela e León .- edita : Xunta de Castela e León, publicado no 3 de setembro de 2008.- 1 pdf de 68 p. impresas.

 • NOTA: Este documento está orientado ás Entidades locais de Castela e León (Concellos e Deputacións Provinciais), pero é perfectamente extensible ao resto de Entidades locais nacionais e demais Administracións Públicas

 • Servizos electrónicos