accesskey_mod_content

Defensa ante o Senado dos novos proxectos de lei sobre a reforma das administracións públicas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 setembro 2015

O Ministro de Facenda e Administracións Públicas defende no Senado o proxecto de lei do Procedemento Común das Administracións Públicas e o proxecto de lei do Réxime Xurídico do Sector Público. Estes proxectos facilitan as relacións electrónicas dos cidadáns e as empresas coa Administración así como as comunicacións electrónicas entre administracións.

9 de setembro de 2015.- O ministro de Facenda e Administracións, Cristóbal Montoro, defendeu hoxe no Pleno do Senado o proxecto de lei de Procedemento Común das Administracións Públicas e o proxecto de lei do Réxime Xurídico do Sector Público. Montoro destacou que estas normas teñen por obxecto implantar unha Administración electrónica, "interconectada, transparente e cunha estrutura clara e simple", mellorando a relación da Administración con cidadáns e empresas e das Administracións entre si.

Un dos propósitos principais dos proxectos de Lei é, precisamente, a consecución dunha Administración totalmente interconectada por medios electrónicos, aspecto no cal o Goberno xa desenvolveu diversas iniciativas.

Neste sentido, Montoro destacou o uso da factura electrónica e anunciou que desde o pasado xaneiro e ata o 2 de setembro máis de tres millóns e medio de facturas electrónicas tramitáronse a través do novo Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas do Estado (FACE), polas distintas Administracións Públicas, segundo datos da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Do total, 487.103 facturas electrónicas tramitáronse nos últimos 30 días. E máis da metade desas facturas pertencen a entidades locais.

Actualmente, 7.679 entidades locais están adheridas ao sistema de factura electrónica, das que case o 95% están a facer uso do mesmo. Entre estes municipios hai 27 con máis de 200.000 habitantes. Tamén a práctica totalidade das comunidades autónomas (excepto o País Vasco), ademais das cidades autónomas de Ceuta e Melilla, forman parte do sistema e estano utilizando con éxito.

Así mesmo, o ministro anunciou que o próximo día 15 de setembro vaise a someter á Comisión de Estratexia de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións o Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos, polo que se creará un marco de referencia para a implicación de todos os actores e recursos do Estado nese proceso de transformación a unha Administración dixital e interconectada.

Principais novidades dos proxectos:

  • Facilítanse as relacións electrónicas dos cidadáns coa Administración. Con este obxectivo habilítase a presentación de escritos en calquera momento no rexistro electrónico de calquera Administración, con independencia da quen se dirixan.
  • Simplifícanse os medios de identificación e de firma electrónica que se poden utilizar para os trámites administrativos. Para iso poténciase, por exemplo, o uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan ao cidadán no momento para realizar o seu trámite.
  • Redúcense as cargas administrativas para os cidadáns e establécese como regra xeral a non solicitude de documentos. Non será preciso que os cidadáns presenten fotocopias de documentos, senón que, rexistrados estes electronicamente, a Administración elaborará as copias que necesite.
  • Haberá un único procedemento común, máis fácil de coñecer, prescindindo do abundante número actual de procedementos especiais, e prevese un procedemento administrativo "exprés" para supostos de menor complexidade, co que se gaña en axilidade ao reducir prazos.
  • Xeneralízase para todos os procedementos administrativos a posibilidade de reducir o importe das sancións por pronto pago ou por recoñecemento da responsabilidade.
  • As empresas relacionaranse obrigatoriamente de forma electrónica con todas as Administracións, como veñen facendo xa coa Axencia Tributaria e a Seguridade Social, e poderán outorgar poderes electronicamente para que os seus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarlles esta tarefa contarán cun rexistro administrativo de poderes ao seu dispor.
  • Redúcense cargas administrativas ao non esixir como regra xeral documentos que fosen presentados con anterioridade, ou elaborados pola propia Administración (por exemplo: licenzas ou autorizacións xa expedidas).
  • No ámbito estatal, fíxase con carácter xeral unha data común de entrada en vigor das normas (xaneiro e xuño), o que permitirá ás empresas poder planificar a súa actividade con maior certeza e adaptarse mellor aos cambios normativos.
  • Racionalízase a estrutura administrativa e establécese por primeira vez un réxime de supervisión, avaliación e extinción de entes públicos

Balance CORA

Doutra banda, o ministro destacou os últimos datos elaborados para a Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA).

Nos case dous anos de funcionamento suprimíronse 2.297 entes públicos.

Canto aos aforros, Montoro destacou que superan os 500 millóns de euros só na centralización de contratos dos ministerios e organismos públicos estatais, mentres que a cifra total de aforro entre todas as Administracións ascende a 22.300 millóns de euros ao que hai que engadir 2.300 millóns de aforro para cidadáns e empresas.

A todo iso hai que sumar 5.000 millóns de euros de ingresos por vendas de participacións empresariais. En total, 29.600 millóns de euros de aforro pola aplicación, ata o momento, das medidas contidas no Informe para a Reforma das Administracións Públicas.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE