accesskey_mod_content

Nova versión de librarías SCSP .NET v3.4.0

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

10 xuño 2015

logo svd

As librarías SCSPv3 son un software específico que se pode integrar nas aplicacións de backoffice dos distintos organismos públicos para consultar os datos ofrecidos por emisores que cumpran coas especificacións SCSP como todos os dispoñibles na plataforma de intermediación.

As librarías SCSPv3 son un software específico que se pode integrar nas aplicacións de backoffice dos distintos organismos públicos para consultar os datos ofrecidos por emisores que cumpran coas especificacións SCSP como todos os dispoñibles na plataforma de intermediación .

Nesta nova versión das librarías tamén se actualizan os produtos de Administrador, Emisor e Recubrimento así como a  versión de nhibernate usadas polas librarías. Tamén está dispoñible a documentación e scripts relacionados.

Entre as novidades deste portfolio inclúense os seguintes cambios:

Librarías v3.4.0:

 • Actualízanse as librarías de NHibernate da versión 3.1.0.4000 á versión 3.3.3.4001. Afecta a todas as aplicacións asociadas ás Librarías.
 • A creación dos PDFs pasan a xerarse utilizando as librarías de iTextSharp. Afecta a todas as aplicacións asociadas ás Librarías.
 • Engádense as táboas ws_usuario e ws_usuario_servizo para configurar a seguridade do Recubrimento para cada requirente.
 • Creación índice NON Clustered en SQLServer para táboa core_transmision sobre o campo idpeticion.
 • Corrección de erros.

Aplicación Administrador v1.6.0:

 • Engádese a posibilidade de establecer e xestionar a seguridade do Recubrimento SCSP.
 • Modifícanse os endpoints de DX Seguros e Notarios.
 • Cambio de NIF para identificar emisores INE e DGP
 • Na verificación de servizos en contorna de Produción só verifica conectividades, non envía pedimentos.
 • Na verificación de servizos en contorna de Preprodución envíase procedemento segundo persoal.
 • Modifícanse e engaden novos servizos da AEAT:
  • Estar ao Corrente de Pago das Obrigas Tributarias con indicación de incumprimentos: ECOT101I, ECOT102I, ECOT103I, ECOT104I
  • NIVRENTI: Nivel Renda Intermediado
  • IAE10: Imposto Actividades Económicas de Dez Epígrafes
  • AEATIR01: Certificado de Renda
  • VALNIF: Validación NIFs
  • DOMFISC: Domicilio Fiscal
  • AEATPPE: Pensións Públicas Exentas
 • Elimínanse os servizos do SEPE correspondentes á versión 2 e engádense novos servizos versión 3:
  • SVDSEPESITWS02: Situación de Desemprego
  • SVDSEPEIACTWS02: Importes de Prestacións de Desemprego Percibidas a Data Actual
  • SVDSEPEIPERWS02: Importes de Prestacións de Desemprego Percibidas nun Período
 • Engádense novos servizos de Educación versión 3:
  • Consulta de títulos Universitarios por Documentación
  • Consulta de títulos NON Universitarios por Documentación
  • Consulta de títulos Universitarios por datos de filiación
  • Consulta de títulos NON Universitarios por datos de filiación
 • Engádense novos servizos de Catastro versión 3:
  • Consulta de datos catastrais V3
  • Certificación de titularidade catastral V3
  • Certificación Descritiva e Gráfica dun Inmoble V3
  • Consulta de Bens Inmobles V3
  • Obtención de documentos por CSV V3
 • Engádense novos servizos de DGP versión 3:
  • Consulta de datos de identidade V3
  • Verificación de datos de identidade V3
 • Engádense novos servizos de Comunidades Autónomas:
  • Consulta de Discapacidade
  • Consulta de Familia Numerosa
  • Consulta de Estar ao Corrente coas CCAA
 • Engádense novos servizos de MUFACE:
  • Servizo de Obtención do Certificado de Abonos
  • Servizo de Obtención do Certificado de Afiliacións
  • Servizo de Obtención do Certificado de Prestacións

Aplicación Emisor v2.2.0:
Sen cambios.

Aplicación Recubrimento v1.3.0:

 • Posibilidade de comprobar seguridade UsernameToken en cabeceira mensaxe SOAP.
 • Modificación de valores de SoapAction.

Toda a documentación e descargas pode realizarse desde a área Área de Descargas da solución SCSP . Teña en conta que que para visualizar e descargar esta,  é necesario acceder ao portal pola Rede Sara e estar rexistrado (con perfil de Administración).

Para calquera aclaración ou consulta pode dirixirse ao Centro de Atención a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP en Creación de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid(Abre en nova xanela)

 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa