accesskey_mod_content

Aviso Legal

O sitio web http://administracionelectronica.gob.es é un dominio en internet da titularidade da Secretaría Xeral de Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Manuel Cortina, 2 - 28071 Madrid.


Este aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e o uso do presente sitio web, do que é titular a Secretaría Xeral de Administración Dixital de o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital .

O uso do sitio web implica exprésaa e plena aceptación das presentes condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda ao mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos contidos ou servizos concretos do sitio web.

Protección de datos de carácter persoal

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos seus datos de carácter persoal e a tratalos con confidencialidade, así como a non cedelos a terceiros alleos á SGAD sen o seu previo consentimento. Vostede poderá exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación.

INFORMACIÓN BÁSICA INFORMACIÓN ADICIONAL
RESPONSABLE Secretaria Xeral de Administración Dixital (SGAD) do MAETD

Datos de contacto do Responsable: SGAD. c/ Manuel Cortina, 2. 28071 MADRID. Teléfono: 91 273 32 60. E.mail: secretaria.dtic@correo.gob.es

 

Delegado de Protección de Datos: Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e Documentación. Praza Juan Zorrilla, 1, 28071 Madrid. dpd.ptfp@correo.gob.es

Máis información (Abre en nova xanela)

FINS DO TRATAMENTO Identificación, autenticación e control de accesos de usuarios. Envío de información e comunicacións, previa subscrición. Colaboración e participación. Descrición ampliada: Dentro de Portal de Administración Electrónica e servizos asociados: CTT, OBSAE, Dataobsae, comunidades, foros, etc.:

 

Identificación, autenticación e control de accesos de usuarios. Envío de información e comunicacións, previa subscrición. Participación e colaboración entre os actores subscritos ao PAe. Operacións de mantemento do sistema. Recolección de estatísticas de acceso.

 

Prazo de conservación: indefinido.

 

Decisións automatizadas: non existen.
LEGITIMACIÓN Consentimento do interesado. Necesario para a prestación do servizo. En caso de non facilitar os datos, o interesado non poderá ter acceso da información restrinxida para Administracións Públicas nin facer uso dos servizos de colaboración e participación habilitados. Asímismo tampouco recibirá información de subscricións nos seus correos electrónicos.
DESTINATARIOS

 

Transferencias a terceiros países: Non previstas.
Categorías de destinatarios: Secretaría Xeral de Administración Dixital e coordinadores dos órganos e entidades do Sector Público.
DEREITOS   Como exercer os seus dereitos: O interesado pode exercer, cando procedan, os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición do tratamento dos datos ( e a oporse á adopción de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, que produzan efectos xurídicos sobre èl ou lle afecten significativamente de modo similiar, de acordo con o previsto no artigo 22 do Regulamento (UE) 2016/679), dirixíndose ao responsable do tratamento de forma presencial en calquera das oficinas da rede de asistencia en materia de rexistros ( https://administracion.gob.es ) ou a través da seguinte direccion electrónica: https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/proteccion-datos/exercicio-dereitos.html

 

 

Dereito a reclamar: ante o Delegado de Protección de Datos,de forma previa e potestativa (https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/proteccion-datos.html)

Ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID ( https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf)

Condicións xerais de Reutilización da Información do Sector Público

As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente en  http://administracionelectronica.gob.es  vincularán a calquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a elas.

Para os efectos do presente documento enténdese por “axente reutilizador” toda persoa, física ou xurídica que reutilice información do sector público, xa sexa para fins comerciais ou non comerciais.

Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual.

As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que están en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro(Abre en nova xanela) , polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro(Abre en nova xanela) , sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que este uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información calquera que sexa o seu soporte material ou electrónico así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveis máis desagregados ou “en bruto”.

Esta autorización comporta, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

Condicións xerais para a reutilización.

Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

  1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
  2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: “Orixe dos datos: Secretaría Xeral de Administración Dixital de o  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital(Abre en nova xanela) ".
  3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.
  4. Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que a Secretaría Xeral de Administración Dixital de o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital titular da información reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que leve a cabo con ela.
  5. Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

Exclusión de responsabilidade.

A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen derivarse dela.

A Secretaría Xeral de Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

A Secretaría Xeral de Administración Dixital de o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles.

Responsabilidade do axente reutilizador.

O axente reutilizador áchase sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.

Modificacións.

Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, a Secretaría Xeral de Administración Dixital de o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación ao usuario, a modificar ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral.

Así mesmo, resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calquera outras condicións particulares

Hiperligazóns.

As hiperligazóns contidas no sitio web poden dirixir a páxinas web de terceiros. A Secretaría Xeral de Administración Dixital de o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer no este sitio, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital de o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital e as persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE