accesskey_mod_content

Avís Legal

El lloc web http://administracionelectronica.gob.es és un domini en internet de la titularitat de la Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri de Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Manuel Cortina, 2 - 28071 Madrid.


Este avís legal arreplega les condicions generals que regixen l'accés i l'ús del present lloc web, del que és titular la Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital .

L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedisca al mateix, sense perjuí de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels continguts o servicis concrets del lloc web.

Protecció de dades de caràcter personal

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte de les seues dades de caràcter personal i a tractar-los amb confidencialitat, així com a no cedir-los a tercers aliens a la SGAD sense el seu previ consentiment. Vosté podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació.

INFORMACIÓ BÀSICA INFORMACIÓ ADDICIONAL
RESPONSABLE Secretària General d'Administració Digital (SGAD) del MAETD

Dades de contacte del Responsable: SGAD. c/ Manuel Cortina, 2. 28071 MADRID. Telèfon: 91 273 32 60. I.mail: secretaria.dtic@correo.gob.es

 

Delegat de Protecció de Dades: Subdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació. Plaza Juan Zorrilla, 1, 28071 Madrid. dpd.ptfp@correo.gob.es

Més informació (Obri en nova finestra)

FINALITATS DEL TRACTAMENT Identificació, autenticació i control d'accessos d'usuaris. Enviament d'informació i comunicacions, prèvia subscripció. Col·laboració i participació. Descripció ampliada: Dins de Portal d'Administració Electrònica i servicis associats: CTT, OBSAE, Dataobsae, comunitats, fòrums, etc:

 

Identificació, autenticació i control d'accessos d'usuaris. Enviament d'informació i comunicacions, prèvia subscripció. Participació i col·laboració entre els actors subscrits al PAe. Operacions de manteniment del sistema. Recol·lecció d'estadístiques d'accés.

 

Termini de conservació: indefinit.

 

Decisions automatitzades: no existixen.
LEGITIMACIÓ Consentiment de l'interessat. Necessari per a la prestació del servici. En cas de no facilitar les dades, l'interessat no podrà tindre accés de la informació restringida per a Administracions Públiques ni fer ús dels servicis de col·laboració i participació habilitats. Asímismo tampoc rebrà informació de subscripcions en els seus correus electrònics.
DESTINATARIS

 

Transferències a tercers països: No previstes.
Categories de destinataris: Secretaria General d'Administració Digital i coordinadors dels òrgans i entitats del Sector Públic.
DRETS   Com exercir els seus drets: L'interessat pot exercir, quan procedisquen, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició del tractament de les dades ( i a oposar-se a l'adopció de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsquen efectes jurídics sobre èl o li afecten significativament de manera similiar, d'acord amb el previst en l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679), dirigint-se al responsable del tractament de forma presencial en qualsevol de les oficines de la xarxa d'assistència en matèria de registres ( https://administracion.gob.es ) o a través de la següent direccion electrònica: https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/proteccion-datos/ejercicio-derechos.html

 

 

Dret a reclamar: davant el Delegat de Protecció de Dades,de forma prèvia i potestativa (https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/proteccion-datos.html)

Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID ( https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formnuevareclamacion/solicitudreclamacion.jsf)

Condicions generals de Reutilització de la Informació del Sector Públic

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent en  http://administracionelectronica.gob.es  vincularan a qualsevol agent reutilisador pel mero fet de fer ús dels documents sotmesos a elles.

A l'efecte del present document s'entén per “agent reutilisador” tota persona, física o jurídica que reutilitze informació del sector públic, ja siga per a finalitats comercials o no comercials.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre(Obri en nova finestra) , pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre(Obri en nova finestra) , sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establit en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que siga el seu suport material o electrònic així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i baix qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització.

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. Ha de citar-se la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita podrà realitzar-se de la següent manera: “Origen de les dades: Secretaria General d'Administració Digital de el  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital(Obri en nova finestra) ".
  3. Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estiguera inclosa en el document original.
  4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es duga a terme amb ella.
  5. Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusió de responsabilitat.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització baix el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que pogueren derivar-se d'ella.

La Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital no serà responsable de l'ús que de la seua informació facen els agents reutilisadors ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

La Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital no garantix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'agent reutilisador.

L'agent reutilisador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Modificacions.

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, la Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i servicis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars

Enllaços.

Els enllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. La Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital no assumix cap responsabilitat pel contingut, informacions o servicis que pogueren aparéixer en aquest lloc, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre la Secretaria General d'Administració Digital de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE