accesskey_mod_content

Políticas de seguridade da información

De acordo con o previsto no Esquema Nacional de Seguridade, como resultado do proceso de adecuación ao mesmo, as entidades da Administración veñen elaborando as súas respectivas políticas de seguridade da información.
Exemplos de políticas de seguridade da información:

Administración Xeral do Estado

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Resolución do 7 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral de Administración Dixital, pola que se aproba a Política de Seguridade dos servizos prestados pola Secretaría Xeral de Administración Dixital

Ministerio de Xustiza

Orde JUS/1293/2017, do 14 de decembro, pola que se aproba a Política de Seguridade da Información no ámbito da administración electrónica

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

Orde HAP/1953/2014, do 15 de outubro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

Orde SSI/321/2014, do 26 de febreiro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación

Orde AEC/1647/2013, do 5 de setembro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación.

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Resolución do 8 de novembro de 2012, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se aproba a política de seguridade da información da Axencia Estatal de Administración Tributaria

Ministerio de Emprego e Seguridade Social

ORDE do 30 de xullo de 2012, pola que se aproba a Política de Seguridade dos Sistemas de Información do Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Administración da Seguridade Social

Resolución do 2 de setembro de 2013, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se aproba a política de seguridade na utilización de medios electrónicos na Administración da Seguridade Social

Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

Orde IET/1934/2014, do 14 de outubro, pola que se establece a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública

Orde TAP/3148/2011, do 7 de outubro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública.

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

Orde AAA/991/2015, do 21 de maio, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da Administración Electrónica do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

Ministerio de Presidencia

Ordes ministeriais do 16 de setembro de 2011 e do 20 de abril de 2012, polas que se aproba e modifica a Política de Seguridade da Información no ámbito da Administración Electrónica do Ministerio da Presidencia

Comité de Seguridade dos Sistemas de Información da Seguridade Social

Orde ESS/775/2014, do 7 de maio, pola que se crea o Comité de Seguridade dos Sistemas de Información da Seguridade Social.

Ministerio de Defensa

Orde Ministerial 76/2006, do 19 de maio, pola que se aproba a política de seguridade da información do Ministerio de Defensa.

Ministerio de Interior

Orde INT/424/2019, do 10 de abril, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio do Interior e as directrices xerais en materia de seguridade da información para a difusión de resultados provisionais en procesos electorais.

Ministerio de Fomento

Orde FOM/1987/2014, do 20 de outubro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Fomento.

Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE)

Resolución do 21 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se regula a política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado

Comunidades Autónomas

Comunidade Valenciana

Acordo do Consell da Sindicatura de Comptes da Comunitat Valenciana do 5 de xuño de 2019, polo que se aproba o documento de políticas xerais de xestión e seguridade dos sistemas de información desta institución.

Comunidade Autónoma da Rioxa

Decreto 40/2014, do 3 de outubro, polo que se aproba a Política de Seguridade da Información da Administración da Comunidade Autónoma da Rioxa.

Comunidade Autónoma de Canarias

Orde do 31 de xullo de 2013, pola que se establece o marco común e as directrices básicas da política de seguridade da información no ámbito da Administración Electrónica da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.

Xunta de Andalucía

Decreto 1/2011, do 11 de xaneiro, polo que se establece a política de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións na Administración da Xunta de Andalucía.

Xunta de Andalucía

19 xuño 2017

Decreto 70/2017, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 1/2011, do 11 de xaneiro, polo que se establece a política de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións na Administración da Xunta de Andalucía.

Entidades locais

Outras Institucións

Xunta Xeral do Principado de Asturias

Política de Seguridade da Xunta Xeral de o Principado de Asturias