accesskey_mod_content

As Administracións Públicas e a transición entre IPv4 e IPv6.

As Administracións Públicas son ao mesmo tempo axentes promotores do proceso de transición e actores no mesmo.

As Administracións Públicas e a transición entre IPv4 e IPv6

As Administracións Públicas son ao mesmo tempo axentes promotores do proceso de transición e actores no mesmo. Dun lado, han de establecer as condicións de colaboración no que necesariamente ha de ser unha tarefa colectiva, mediante a cooperación coa industria e operadores de telecomunicacións e realizando labores de difusión e concienciación nos usuarios de Internet. Doutro lado, as mesmas Administracións Públicas necesitan unha ampliación do recurso escaso que son as direccións de Internet. Sensores ambiental, Forzas Armadas altamente tecnificadas, Administración en tempo real, … son necesidades dun futuro próximo para a aplicación do TIC dentro da actividade administrativa. A todo iso habería de engadirse o papel das Administracións Públicas como provedores de servizos á Sociedade a través de Internet.

Pola natureza global de Internet, este proceso non pode abordarse exclusivamente desde a óptica nacional, senón que ha de realizarse desde a coordinación con organismos internacionais. Un punto de partida no esforzo coordinado dos Estados por desenvolver políticas homoxéneas neste ámbito é a Declaración Ministerial do OECD sobre o Futuro da Economía de Internet (Seúl, 2008). Na mesma os Estados membros comprometíanse a fomentar a adopción de IPv6 tanto polos Gobernos como polos grandes consumidores de direccións IPv4(Abre en nova xanela) . Como directrices para o desenvolvemento de políticas públicas neste sentido, o OECD recomenda(Abre en nova xanela) :

  • Traballar co sector privado e outras partes interesadas para aumentar a educación e a concienciación e reducir os pescozos de botella
  • Demostrar o compromiso do goberno á adopción de IPv6
  • Buscar a cooperación internacional e o seguimento de implementación de IPv6.

Fitos máis recentes na cooperación internacional na transición entre IPv4 e IPv6 proveñen do ITU-T e a Unión Europea. En ambos os casos, comézase a abrir paso un rol máis activo das Administracións Públicas no proceso de migración, incitándoas a liderar co exemplo o mesmo. A resolución 180 do ITU-T adoptada na Conferencia celebrada en Guadalaxara en outubro de 2010(Abre en nova xanela) , incitaba aos Estados membros da organización a actualizar os seus sistemas e servizos máis relevantes dentro do ámbito do servizo público para garantir a compatibilidade con IPv6 . Doutra banda, a Comisión Europea, tanto dentro da “Axenda Dixital para Europa” como do “ Plan de Acción de Administración Electrónica para Europa 2011-2015(Abre en nova xanela) ”, incitan ao apoio ao proceso de migración mediante a interoperabilidade dos servizos de Administración Electrónica con IPv6.

Os acordos internacionais sobre o camiño a seguir na transición de IPv4 a IPv6, xunto coa cada vez máis urxente necesidade de comezala de modo efectivo polo próximo esgotamento do espazo de encamiñamento IPv4, está a dar lugar a unha nova xeración de plans de migración nacionais, fixando dun modo máis esixente datas limite para o proceso. Exemplo diso é o Memoradum ditado no Goberno Federal de Estados Unidos “ Transition to IPv6(Abre en nova xanela) ”. As accións máis comúns neles son

  • Realizar un inventario das capacidades IPv6 previamente desenvolvidas, técnicas e humanas
  • Definir un perfil de equipamento de adquisicións compatible con IPv6(Abre en nova xanela)
  • Implantar a obriga de cumprir o perfil definido en todas as adquisicións
  • Facer visibles os servizos públicos desde as conexións IPv6

Respecto diso do último dos puntos, é importante sinalar que iso non implica necesariamente unha transición global de todo o equipamento interno das Administracións Públicas. A utilización dos mecanismos de interoperabilidade descritos no RFC 4213 pode evitar nalgúns casos o custo dunha migración completa e ser funcionalmente satisfactoria.

No caso das Administracións Públicas españolas, no proceso de migración será esencial contemplar o impacto da transición a IPv6 da “Rede de Comunicacións das Administracións Públicas Españolas”, definida no artigo 43 da Lei 11/2007. A evolución da este rede, como elemento crave da interoperabilidade entre as Administracións Públicas Españolas, suporá a modificación dos instrumentos de interoperabilidade que a soportan e que están definidos no Real Decreto 4/2010 (“Plan de Encamiñamento da Administración” previsto no seu artigo 14 e Norma Técnica de Interoperabilidade “Requisitos de conexión á Rede de comunicacións das Administracións Públicas españolas” previsto na súa Disposición Adicional Primeira).

Estes e outros aspectos foron contemplados no Acordo de Consello de Ministros do 29 de abril de 2011, polo que se aproba o Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España(Abre en nova xanela) .

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE