accesskey_mod_content

Les Administracions Públiques i la transició entre IPv4 i IPv6.

Les Administracions Públiques són al mateix temps agents promotors del procés de transició i actors en el mateix.

Les Administracions Públiques i la transició entre IPv4 i IPV6

Les Administracions Públiques són al mateix temps agents promotors del procés de transició i actors en el mateix. D'un costat, han d'establir les condicions de col·laboració en el que necessàriament ha de ser una tasca col·lectiva, mitjançant la cooperació amb la indústria i operadors de telecomunicacions i realitzant labors de difusió i conscienciació en els usuaris d'Internet. D'un altre costat, les mateixes Administracions Públiques necessiten una ampliació del recurs escàs que són les direccions d'Internet. Sensors mediambientals, Forces Armades altament tecnificades, Administració en temps real, … són necessitats d'un futur pròxim per a l'aplicació de les TIC dins de l'activitat administrativa. A tot açò hauria d'afegir-se el paper de les Administracions Públiques com a proveïdors de servicis a la Societat a través d'Internet.

Per la naturalesa global d'Internet, aquest procés no pot abordar-se exclusivament des de l'òptica nacional, sinó que ha de realitzar-se des de la coordinació amb organismes internacionals. Un punt de partida en l'esforç coordinat dels Estats per desenvolupar polítiques homogènies en este àmbit és la Declaració Ministerial de l'OECD sobre el Futur de l'Economia d'Internet (Seül, 2008). En la mateixa els Estats membres es comprometien a fomentar l'adopció d'IPv6 tant pels Governs com pels grans consumidors de direccions IPv4(Obri en nova finestra) . Com a directrius per al desenvolupament de polítiques públiques en este sentit, l'OECD OECD recomana(Obri en nova finestra) :

  • Treballar amb el sector privat i altres parts interessades per a augmentar l'educació i la conscienciació i reduir els colls de botella
  • Demostrar el compromís del govern a l'adopció d'IPv6
  • Buscar la cooperació internacional i el seguiment d'implementació d'IPv6.

Fites més recents en la cooperació internacional en la transició entre IPv4 i IPv6 provenen de l'ITU-T i la Unió Europea. En tots dos casos, es comença a obrir pas un rol més actiu de les Administracions Públiques en el procés de migració, incitant-les a liderar amb l'exemple el mateix. La resolució 180 de l'ITU-T adoptada en la Conferència celebrada a Guadalajara a l'octubre de 2010(Obri en nova finestra) , incitava als Estats membres de l'organització a actualitzar els seus sistemes i servicis més rellevants dins de l'àmbit del servici públic per a garantir la compatibilitat amb IPv6 . D'altra banda, la Comissió Europea, tant dins de la “Agenda Digital per a Europa” com de el “ Pla d'Acció d'Administració Electrònica per a Europa 2011-2015(Obri en nova finestra) ”, inciten al suport al procés de migració mitjançant la interoperabilitat dels servicis d'Administració Electrònica amb IPv6.

Els acords internacionals sobre el camí a seguir en la transició d'IPv4 a IPv6, juntament amb la cada vegada més urgent necessitat de començar-la de manera efectiva pel pròxim esgotament de l'espai d'adreçament IPv4, està donant lloc a una nova generació de plans de migració nacionals, fixant d'una manera més exigent dates limite per al procés. Exemple d'açò és el Memoradum dictat en el Govern Federal d'Estats Units “ Transition to IPv6(Obri en nova finestra) ”. Les accions més comunes en ells són

  • Realitzar un inventari de les capacitats IPv6 prèviament desenvolupades, tècniques i humanes
  • Definir un perfil d'equipament d'adquisicions compatible amb IPv6(Obri en nova finestra)
  • Implantar l'obligació de complir el perfil definit en totes les adquisicions
  • Fer visibles els servicis públics des de les connexions IPv6

Referent a l'últim dels punts, és important assenyalar que açò no implica necessàriament una transició global de tot l'equipament intern de les Administracions Públiques. La utilització dels mecanismes d'interoperabilitat descrits en la RFC 4213 pot evitar en alguns casos el cost d'una migració completa i ser funcionalment satisfactòria.

En el cas de les Administracions Públiques espanyoles, en el procés de migració serà essencial contemplar l'impacte de la transició a IPv6 de la “Xarxa de Comunicacions de les Administracions Públiques Espanyoles”, definida en l'article 43 de la Llei 11/2007. L'evolució d'aquesta xarxa, com a element clau de la interoperabilitat entre les Administracions Públiques Espanyoles, suposarà la modificació dels instruments d'interoperabilitat que la suporten i que estan definits en el Reial decret 4/2010 (“Pla d'Adreçament de l'Administració” previst en el seu article 14 i Norma Tècnica d'Interoperabilitat “Requisits de connexió a la Xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles” previst en la seua Disposició Addicional Primera).

Estos i altres aspectes han sigut contemplats en l'Acord de Consell de Ministres de 29 d'abril de 2011, pel qual s'aprova el Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya(Obri en nova finestra) .

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE