accesskey_mod_content

Lleis i normes b?sicas en administraci?n electr?nica

Lleis i normativa jur?dica que constitu?xen les bases del desenvolupament de la mat?ria d'administraci?n electr?nica en Espa?a.

 • Es complementa amb la p?gina de: Cronolog?a de lleis i normes reguladores de ?mbito estatal?

Procediment administratiu electr?nico

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com?n de les Administracions P?blicas

02 octubre 2015

BOE: n?m. 236, de 02/10/2015

 • NOTA: Esta Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com?n de les Administracions P?blicas juntament amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de R?gemeguen Jur?dico del Sector P?blico(Obri en nova finestra) contemplen que la tramitaci?n electr?nica ha de constituir l'actuaci?n habitual de les Administracions P?blicas, per a servir millor als principis d'efic?cia, efici?ncia, a l'estalvi de costos, a les obligacions de transpar?ncia i a les garant?as dels ciutadans.

 • La llei 39/2015, d'1 d'octubre, es referix, entre unes altres, a q?estions tals com els drets de les persones en les seues relacions amb les AA.PP; l'assist?ncia en l'?s de mitjans electr?nicos; els registres electr?nicos; els sistemes d'identificaci?n dels interessats en el procediment; la pr?ctica de les notificacions a trav?s de mitjans electr?nicos; l'emisi?n de documents per les AA.PP. ; la validesa i efic?cia de les c?pies realitzades per les AA.PP.; els documents aportats pels interessats; i l'arxiu de documents.

 • D'especial inter?s: Pre?mbulo, T?tulo preliminar, T?tulo I, Cap?tulo II, T?tulo II, Cap?tulo I, art?culs: Art?cul?6. Registres electr?nicos d'apoderaments; Art?culs 31 i 32: c?mputo de terminis; Art?culs? 41, 42, 43: Notificacions; Art?cul 53: drets de l'interessat; Art?culs 66, 68: procediment a sol?licitud de l'interessat; Art?cul?70: Expedient Administratiu; Art?cul 83:?Informaci?n p?blica; Art?cul 131:?Publicitat de les normes; disposici?n addicional 4, disposici?n transit?ria 4 i disposici?n final 2.?

 • DEROGACI?N NORMATIVA, entre unes altres:

 • Llei 11/2007, de 22 de juny(Obri en nova finestra) , d'acc?s electr?nico dels ciutadans als Servicis P?blicos. ??ltima actualizaci?n publicada en BOE de 04/09/2018?? en la redacci?n donada per l'art. art. 6 del Reial decret-llei 11/2018, de 31 d'agost(Obri en nova finestra) , les previsions relatives al registre electr?nico d'apoderaments, registre electr?nico, registre d'emprats p?blicos habilitats, punt d'acc?s general electr?nico de l'Administraci?n i arxiu ?nico electr?nico produir?n efectes a partir del d?a 2 d'octubre de 2020.

 • Determinats preceptes del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre,(Obri en nova finestra) pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre,(Obri en nova finestra) de R?gemeguen Jur?dico de les Administracions P?blicas i del Procediment Administratiu Com?n ??ltima actualizaci?n publicada en BOE de 04/09/2018??

 • icona descarregar p?gina Veure en PAe Lleis 39 i 40/2015

 • Ciutad?
 • Servicis electr?nicos
 • Identitat i Firma electr?nica
 • Accessibilitat
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Lleis 39 i 40

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de R?gemeguen Jur?dico del Sector P?blico

02 octubre 2015

BOE: n?m. 236, de 02/10/2015

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Identitat i Firma electr?nica
 • Servicis electr?nicos
 • Centre de Transfer?ncia de Tecnolog?a
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Contrataci?n
 • Lleis 39 i 40

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'acc?s electr?nico dels ciutadans als Servicis P?blicos

23 juny 2007

BOE n?m. 150 de 23/06/2007

 • Servicis electr?nicos
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat
 • Accessibilitat
 • Govern obert
 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Acc?s electr?nico dels ciutadans als Servicis P?blicos.

18 novembre 2009

BOE: n?m. 278 de 18/11/2009

 • Servicis electr?nicos
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en el ?mbito de l'Administraci?n Electr?nica

29 gener 2010

BOE: n?m. 25, de 29/01/2010

 • Servicis electr?nicos
 • Seguretat

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en el ?mbito de l'Administraci?n Electr?nica

29 gener 2010

BOE: n?m. 25 de 29/01/2010

 • Servicis electr?nicos
 • Interoperabilitat

Normes T?cnicas d'Interoperabilitat

L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI): Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en el ?mbito de l'administraci?n electr?nica(Obri en nova finestra) establix la s?rie de Normes T?cnicas d'Interoperabilitat que s?n d'obligat compliment per les AA.PP. i que desenvolupen aspectes concrets de la interoperabilitat entre les AA.PP. i amb els ciutadans.

NTI de Cat?logo d'est?ndares

31 octubre 2012

Resoluci?n de 3 d'octubre de 2012, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Cat?logo d'est?ndares.
BOE n?m. 262 de 31/10/2012?(Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI de Document electr?nico

30 juliol 2011

Resoluci?n de 19 de juliol de 2011, de la Secretar?a de Estat per a la Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Document Electr?nico.
BOE: 30/07/2011 (Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI de Digitalizaci?n de documents

30 juliol 2011

Resoluci?n de 19 de juliol de 2011, de la Secretar?a de Estat per a la Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Digitalizaci?n de Documents.
BOE: 30/07/2011 (Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI d'Expedient electr?nico

30 juliol 2011

Resoluci?n de 19 de juliol de 2011, de la Secretar?a de Estat per a la Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat d'Expedient Electr?nico.
BOE: 30/07/2011 (Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI de Pol?tica de firma i segell electr?nicos i de certificats de l'administraci?n

03 novembre 2016

Resoluci?n de 27 d'octubre de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Pol?tica de Firma i Segell Electr?nicos i de Certificats de l'Administraci?n.
BOE: n?m. 266, de 03/11/2016 (Secci?n III)

 • Interoperabilitat
 • Identitat i Firma electr?nica

NTI de Protocols d'intermediaci?n de dades

26 juliol 2012

Resoluci?n de 28 de juny de 2012, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Protocols d'intermediaci?n de dades.
BOE n?m. 178 de 26/07/2012?(Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI de Relaci?n de models de dades

26 juliol 2012

Resoluci?n de 28 de juny de 2012, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Relaci?n de models de dades.
BOE n?m. 178?de?26/07/2012?(Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI de Pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos

26 juliol 2012

Resoluci?n de 28 de juny de 2012, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos. BOE-A-2012-10048 (Obri en nova finestra)
BOE n?m 178 de 26/07/2012?(Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI de Requisits de conexi?n a la xarxa de comunicacions de les AAPP espa?ones

30 juliol 2011

Resoluci?n de 19 de juliol de 2011, de la Secretar?a de Estat per a la Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Requisits de conexi?n a la xarxa de comunicacions de les Administracions P?blicas espa?ones. (Xarxa SARA).
BOE: 30/07/2011 ( Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI de Procediments de copiat aut?ntico i conversi?n entre documents electr?nicos

30 juliol 2011

Resoluci?n de 19 de juliol de 2011, de la Secretar?a de Estat per a la Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Procediments de copiat aut?ntico i conversi?n entre documents electr?nicos.
BOE: 30/07/2011 ( Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI de Model de doneu-vos per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals

30 juliol 2011

Resoluci?n de 19 de juliol de 2011, de la Secretar?a de Estat per a la Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'Intercanvi de seients entre les entitats registrals (Sicres 3.0) (Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secci?n III)

 • Interoperabilitat

NTI de Reutilizaci?n de recursos de la informaci?n

04 mar? 2013

Resoluci?n de 19 de febrer de 2013, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Reutilizaci?n de recursos de la informaci?n.
BOE n?m. 54 de 04/03/2013?(Secci?n III)

 • Interoperabilitat
 • Govern obert

Estructura organitzativa: ?rganos responsables de l'administraci?n electr?nica

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, [funcions i estructura de la Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD)]

29 juliol 2017

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura org?nica b?sica del Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'establix l'estructura org?nica b?sica dels departaments ministerials.
BOE: n?m 80, de 29/07/2017

 • NOTA: Art?cul 14. Secretar?a General d'Administraci?n Digital? ?la Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD) amb rang de Subsecretar?a ? ?s el ?rgano directiu al que correspon, baix l'autoritat del titular de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, la direcci?n, coordinaci?n i ejecuci?n de les compet?ncies atribu?des al Departament en mat?ria d'administraci?n digital, racionalizaci?n de les tecnolog?as de la informaci?n i les comunicacions en el ?mbito de l'Administraci?n General de l'Estat i els seus Organismes P?blicos i del funcionament del Servici Com?n de Sistemes d'Informaci?n i Comunicaci?n.

 • De la Secretar?a General d'Administraci?n Digital depenen les seg?ents Subdireccions Generals: a) La Subdirecci?n General de Coordinaci?n d'Unitats TIC, b) La Subdirecci?n General d'Impuls de l'Administraci?n Digital i Servicis al Ciutad?, c) La Subdirecci?n General d'Explotaci?n, d) La Subdirecci?n General d'Aplicacions i Servicis Generals. Aix? mateix dep?n de la Secretar?a General la Subdirecci?n General d'Inversions TIC.

 • icona descarregar p?gina PAe: Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD)

 • Servicis electr?nicos
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Desenvolupament de Sistemes

Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, [estructura org?nica b?sica del Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica i Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD)]

12 novembre 2016

Reial decret 424/2016, d'11 de novembre,(Obri en nova finestra) pel qual s'establix l'estructura org?nica b?sica dels departaments ministerials.
BOE: n?m. 274, de 12/11/2016

 • Art?cul 4. Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica. C) La Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, de la qual depenen els seg?ents ?rganos directius: 1.? Secretar?a General d'Administraci?n Digital, amb rang de Subsecretar?a. 2.? La Direcci?n General de la Funci?n P?blica. 3.? La Direcci?n General de Governan?a P?blica. 4.? L'Oficina de Conflictes d'Interessos, amb rang de Direcci?n General.

 • Queda suprimida: La Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions (DTIC)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, [organizaci?n i instruments operatius de les TIC en l'AGE]

26 setembre 2014

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organizaci?n i instruments operatius de les tecnolog?as de la informaci?n i les comunicacions en l'Administraci?n General de l'Estat i els seus Organismes P?blicos.
BOE: n?m. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

Reial decret 802/2014, de 19 de setembre, [funcions i estructura de la Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions (DTIC)]

26 setembre 2014

Reial decret 802/2014, de 19 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 390/1998, de 13 de mar?, pel qual es regulen les funcions i l'estructura org?nica de les Delegacions d'Econom?a i Hisenda; el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'establix l'estructura org?nica b?sica dels departaments ministerials; el Reial decret 199/2012, de 23 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura org?nica b?sica del Ministeri de la Presid?ncia; el Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura org?nica b?sica del Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas i el Reial decret 696/2013, de 20 de setembre, de modificaci?n de l'anterior.
BOE:?n?m. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos

Identificaci?n, firma electr?nica i representaci?n

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electr?nica

20 desembre 2003

Publicat en BOE: n?m. 304 de 20/12/2003

 • Esta llei regula la firma electr?nica, el seu?efic?cia jur?dica i la prestaci?n de servicis de certificaci?n.?

 • NOTA: S'a?ade l'apartat 11, amb efectes de 2 d'octubre de 2016, per la disposici?n final 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com?n de les Administracions P?blicas. Ref. BOE-A-2015-10565(Obri en nova finestra) : Tots els sistemes d'identificaci?n i firma electr?nica previstos en la Llei de Procediment Administratiu Com?n de les Administracions P?blicas i en la Llei de R?gemeguen Jur?dico del Sector P?blico tendr?n plens efectes jur?dicos.

 • Identitat i Firma electr?nica

Orde PRE/1838/2014, de 8 d'octubre, [Plataforma Cl@ve]

09 octubre 2014

Orde PRE/1838/2014, de 8 d'octubre, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel qual s'aprova Cl@ve, la plataforma com?n del Sector P?blico Administratiu Estatal per a la identificaci?n, autenticaci?n i firma electr?nica mitjan?ant l'?s de claus concertades.
BOE:?n?m. 245, de 09/10/2014

 • NOTA: Portal d'informaci?n sobre el funcionament de Cl@ve: http://clave.gob.es(Obri en nova finestra)

 • Prescripcions t?nicas per al sistema Cl@ve: Resoluci?n de 14 de desembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-14215 ).

 • Identitat i Firma electr?nica
 • Servicis electr?nicos
 • Seguretat
 • Ciutad?

MINHAFP. Resoluci?n SGAD, de 14 de juliol 2017, [condicions d'?s de firma electr?nica no criptogr?fica]

18 juliol 2017

Resoluci?n de 14 de juliol de 2017, de la Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD), per la qual s'establixen les condicions d'?s de firma electr?nica no criptogr?fica, en les relacions dels interessats amb els ?rganos administratius de l'Administraci?n General de l'Estat i els seus organismes p?blicos.
BOE: n?m.170, de 18 de juliol de 2017

 • NOTA: Cita Reglament (UE) 910/2014, de 23 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell, de 23?de juliol de 2014, relatiu a la identificaci?n electr?nica i els servicis de confian?a per a les transaccions electr?nicas en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (Ref. DOUE-L-2014-81822(Obri en nova finestra) ).

 • Identitat i Firma electr?nica

Orde HAP/7/2014, de 8 de gener, [Registre de funcionaris habilitats per a la identificaci?n de ciutadans]

15 gener 2014

Orde HAP/7/2014, de 8 de gener, per la qual es regula el Registre de funcionaris habilitats per a la identificaci?n i autenticaci?n de ciutadans en el ?mbito de l'Administraci?n General de l'Estat i els seus organismes p?blicos vinculats o depenents.
BOE?n?m. 13, de 15/01/2014

 • Identitat i Firma electr?nica
 • Ciutad?

Orde HAP/1637/2012, de 5 de juliol, [Registre Electr?nico d'Apoderaments]

25 juliol 2012

Orde HAP/1637/2012, de 5 de juliol, per la qual es regula el Registre Electr?nico d'Apoderaments.
BOE: n?m. 177, de 25/07/2012

 • De conformitat amb l'art?cul 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (Obri en nova finestra)

 • Este registre es regula en l'art?cul 15 del RD 1671/2009(Obri en nova finestra) per a fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguen a tercers amb la finalitat de que ?stos puguen actuar en el seu nom de forma electr?nica davant l'Administraci?n General de l'Estat i/o els seus organismes p?blicos vinculats o depenents..

 • Es deroguen els annexos I, II i III en Orde HFP/633/2017, de 28 de juny(Obri en nova finestra) ,(BOE 04/07/2017)? per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electr?nico d'Apoderaments de l'AGE i en el registre electr?nico d'apoderaments de les Entitats Locals[..]

 • NOTA: Veure en CTT:? Registre Electr?nico d'Apoderaments (REVA) (Obri en nova finestra)

 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Lleis 39 i 40
 • Identitat i Firma electr?nica

Orde ESS/486/2013, de 26 de mar?, [Registre electr?nico d'apoderaments de la Seguretat Social]

28 mar? 2013

Orde ESS/486/2013, de 26 de mar?, per la qual es crea i regula el Registre electr?nico d'apoderaments de la Seguretat Social per a la realizaci?n de tr?mites i actuacions per mitjans electr?nicos.
BOE n?m.75, de 28/03/2013

 • Servicis electr?nicos
 • Identitat i Firma electr?nica

Orde HFP/633/2017, de 28 de juny, [models de poders inscribibles Registre Electr?nico d'Apoderaments]

04 juliol 2017

Orde HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electr?nico d'Apoderaments de l'Administraci?n General de l'Estat i en el registre electr?nico d'apoderaments de les Entitats Locals i s'establixen els sistemes de firma v?lidos per a realitzar els apoderaments apud acta a trav?s de mitjans electr?nicos.
BOE: n?m.158, de 04/07/2017

 • NOTA: De conformitat amb l'art?cul 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre(Obri en nova finestra) , s'aproven, amb car?cter b?sico, els models de poders inscribibles, distingint si permeten l'actuaci?n davant totes les Administracions, davant l'Administraci?n General de l'Estat o davant les Entitats Locals. Finalment, s'inclou un model de revocaci?n dels poders atorgats.

 • Deroga els Annexos I, II i III de l'Orde Orde HAP/1637/2012, de 5 de juliol(Obri en nova finestra) per la qual es regula el Registre Electr?nico d'Apoderaments (BOE 25/07/2017). La present Orde entrar? en vigor el 2 de gener de 2018.

 • Veure en CTT: Registre Electr?nico d'Apoderaments (REVA)

 • Identitat i Firma electr?nica
 • Servicis electr?nicos

MINHAP [publicaci?n de l'Acord de de aprobaci?n de la Pol?tica de Firma Electr?nica i de Certificats de l'Administraci?n General de l'Estat]

13 desembre 2012

Resoluci?n de 29 de novembre de 2012, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Acord d'aprobaci?n de la Pol?tica de Firma Electr?nica i de Certificats de l'Administraci?n General de l'Estat i s'anuncia el seu publicaci?n en la seu corresponent.- BOE-A-2012-15066(Obri en nova finestra) BOE n?m. 299 de 13/12/2012?(Secci?n III)?

 • Identitat i Firma electr?nica
 • Servicis electr?nicos

Notificaci?n Electr?nica

Orde PRE/878/2010, de 5 d'abril, per la qual s'establix el r?gemeguen del sistema de direcci?n electr?nica habilitada previst en l'art?cul 38.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre

12 abril 2010

BOE: n?m. 88 de 12/04/2010

 • Ciutad?
 • Servicis electr?nicos

Sistema de Verificaci?n de dades

Punt d'Acc?s General (PAG) de l'Administraci?n General de l'Estat i Punt d'Acc?s General de l'Administraci?n de Just?cia

Orde HAP/1949/2014, de 13 d'octubre, per la qual es regula el Punt d'Acc?s General de l'Administraci?n General de l'Estat i es crea la seua seu electr?nica

27 octubre 2014

BOE:?n?m. 260, de 27/10/2014

 • Ciutad?
 • Empresa
 • Servicis electr?nicos
 • Govern obert
 • Infraestructures i servicis comuns

Orde JUS/1126/2015, de 10 de juny, [Punt d'Acc?s General de l'Administraci?n de Just?cia]

16 juny 2015

Orde JUS/1126/2015, de 10 de juny, per la qual es crea la seu judicial electr?nica corresponent al ?mbito territorial del Ministeri de Just?cia.
BOE: N?m. 143, de 16/06/2015

 • NOTA: La direcci?n electr?nica de refer?ncia de la?Seu Judicial Electr?nica?ser?:? https://sedejudicial.justicia.es(Obri en nova finestra)
  En ella s'existir? un acc?s a seus i subseus judicials electr?nicas a trav?s del denominat?Punt d'Acc?s General de l'Administraci?n de Just?cia.

 • Ciutad?
 • Empresa
 • Servicis electr?nicos
 • Govern obert
 • Cooperaci?n interadministrativa

Registre Electr?nico General de l'AGE

Orde HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electr?nico Com?n

12 abril 2013

BOE: N?m. 88, de 12/04/2013.

?[Registre Electr?nico Com?n de l'AGE]

Veure en CTT:

 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Accessibilitat

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico

19 setembre 2018

BOE: n?m. 227, de 19/09/2018

 • Accessibilitat

Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condiciones b?sicas per a l'acc?s de les persones amb discapacitat a les tecnolog?as, productes i servicis relacionats amb la societat de la informaci?n i mitjans de comunicaci?n social

21 novembre 2007

BOE: n?m 279 de 21/11/2007

 • NOTA: L'objecte d'este reglament ?s establir els criteris i les condicions que es consideren b?sicos per a garantir l'acc?s de les persones amb discapacitat a les tecnolog?as, productes i servicis de la societat de la informaci?n i de qualsevol mitj? de comunicaci?n social, d'acord amb els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminaci?n i accessibilitat universal.

 • Es deroguen els arts. 5, 6 i 7 i es modifica l'art. 9, per Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico (BOE n?m 227, de 19/09/2018)(Obri en nova finestra)

 • Accessibilitat

Imatge institucional

Gu?a de Comunicaci?n Digital per a l'Administraci?n General de l'Estat

02 abril 2013

Resoluci?n de 21 de mar? de 2013, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Gu?a de Comunicaci?n Digital per a l'Administraci?n General de l'Estat.

BOE: n?m. 79 de 02/04/2013?(Secci?n III) i Correcci?n en BOE n?m. 90 de 15/04/2013)

 • Accessibilitat
 • Ciutad?

Orde TAP/953/2011, de 12 d'abril, [Imatge promocional de l'Administraci?n Electr?nica]

09 abril 2011

Orde TAP/953/2011, de 12 d'abril, per la qual s'aprova la nova imatge promocional de les activitats d'administraci?n electr?nica i s'establixen criteris per al seu utilizaci?n.
BOE n?m. 93 de 19/4/2011

 • NOTA: Aprobaci?n de la imatge promocional de les activitats de l'administraci?n electr?nica, per a construir una imatge que identificara de cara al ciutad? les activitats que l'Administraci?n General de l'Estat realitza en el ?mbito de l'administraci?n electr?nica.
  Establix el s?mbolo de la imatge promocional de l'Administraci?n Electr?nica que juntament amb el manual estar?n disponibles en el Portal d'Imatge Institucional (espai del portal Funciona(Obri en nova finestra) accessible a trav?s de la Xarxa Sara(Obri en nova finestra) ).

 • DEROGA l'anterior: Orde APU/959/2003, d'11 d'abril(Obri en nova finestra)

 • Accessibilitat
 • Ciutad?

Reial decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'establixen criteris d'imatge institucional i es regula la producci?n documental i el material impr?s de l'Administraci?n General de l'Estat.

25 setembre 1999

BOE: n?m. 230 de 25/09/1999

Es regulen criteris que faciliten la identificaci?n per part dels ciutadans dels elements que conformen l'Administraci?n General de l'Estat, la normalizaci?n i racionalizaci?n del material utilitzat per l'Administraci?n en la seua actuaci?n, la utilizaci?n de lleng?es cooficials, publicacions, publicitat institucional i utilizaci?n d'altres suports.

 • Accessibilitat
 • Ciutad?

Factura Electr?nica

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la Factura Electr?nica i creaci?n del registre comptable de factures en el Sector P?blico

28 desembre 2013

BOE:?n?m. 311, de 28/12/2013.

 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

Orde HAP/1074/2014, de 24 de juny, [Punt General d'Entrada de Factures Electr?nicas de l'AGE: FACe]

24 juny 2014

Orde HAP/1074/2014, de 24 de juny,?per la qual es regulen les condiciones t?cnicas i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electr?nicas.
BOE: n?m. 154, de 25/06/2014

 • Servicis electr?nicos
 • Empresa
 • Cooperaci?n interadministrativa

Orde HAP/492/2014, de 27 de mar?, [RCF Registre Comptable de Factures]

29 mar? 2014

Orde HAP/492/2014, de 27 de mar?, per la qual es regulen els requisits funcionals i t?cnicos del registre comptable de factures de les entitats del ?mbito d'aplicaci?n de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electr?nica i creaci?n del registre comptable de factures en el Sector P?blico.
BOE:?n?m. 77, de 29/03/2014

 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

Orde PRE/2794/2011, de 5 d'octubre, [Factura electr?nica]

18 octubre 2011

Orde PRE/2794/2011, de 5 d'octubre,?Ministeri de la Presid?ncia, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 19 d'octubre de 2011, pel qual es determina el marc d'exercici de les?compet?ncies estatals en mat?ria de factura electr?nica,?es crea el F?rum Nacional Multilateral sobre facturaci?n electr?nica i s'impulsa el Servici Central de Gesti?n de la Facturaci?n Electr?nica en el ?mbito de l'Administraci?n General de l'Estat.
BOE n?m. 251 de?18/10/2011 (Secci?n III)

 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Empresa

Seguretat ? Protecci?n de dades

Llei org.?nica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecci?n de Dades Personals i garant?a de els drets digitals

06 desembre 2018

BOE: n?m. 294, de 06/12/2018

 • Seguretat

Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, [Reglament General de Protecci?n de dades (RGPD)]

04 maig 2016

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci?n de les persones f?sicas pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci?n d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Obri en nova finestra) (Reglament General de Protecci?n de Dades).

 • Seguretat

Llei org.?nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci?n de Dades de Car?cter Personal (LOPD)

24 desembre 1999

BOE: n?m. 298 de 24/12/1999

 • Ciutad?
 • Empresa
 • Seguretat

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei org.?nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci?n de dades de car?cter personal (LOPD)

19 gener 2008

BOE: n?m. 17, de 19/01/2008

 • Ciutad?
 • Empresa
 • Seguretat

Seguretat ? Instruccions t?cnicas de seguretat

Resoluci?n de 7 d'octubre de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Instrucci?n T?cnica de Seguretat d'Informe de l'Estat de la Seguretat.

02 novembre 2016

BOE: n?m. 265, de 02/11/2016 (Secci?n III)

 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Resoluci?n de 13 d'octubre de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Instrucci?n T?cnica de Seguretat de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

02 novembre 2016

BOE: n?m. 265, de 02/11/2016 (Secci?n III)

 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Resoluci?n de 27 de mar? de 2018, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Instrucci?n T?cnica de Seguretat d'Auditor?a de la Seguretat dels Sistemes d'Informaci?n

03 abril 2018

BOE:?n?m. 81, de 03/04/2018?(Secci?n III)

 • Seguretat

Resoluci?n de 13 d'abril de 2018, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Instrucci?n T?cnica de Seguretat de Notificaci?n d'Incidents de Seguretat.

19 abril 2018

BOE:?n?m. 95, de 19/04/2018?(Secci?n III)

 • Seguretat

Seguretat ? Sector p?blico

Reial decret-llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat p?blica en mat?ria d'administraci?n digital, contrataci?n del sector p?blico i telecomunicacions

05 novembre 2019

BOE: n?m.?266, de 05/11/2019

 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Reial decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d'informaci?n

08 setembre 2018

BOE: n?m. 218, de 08/09/2018

 • NOTA: Resoluci?n de 20 de setembre de 2018, del Congr?s dels Diputats, per la qual s'ordena la publicaci?n de l'Acord de Convalidaci?n del Reial decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d'informaci?n. BOE n? 236 de 29/09/2018(Obri en nova finestra)

 • L'objecte del Reial decret ?s ?regular la seguretat de les xarxes i sistemes d'informaci?n utilitzats per a la provisi?n dels servicis essencials i dels servicis digitals, i establir un sistema de notificaci?n d'incidents?, al mateix temps que ?establix un marc institucional per a la coordinaci?n entre autoritats competents i amb els ?rganos de cooperaci?n rellevants en el ?mbito comunitari?.

 • El text es?ala a el CCN-CERT(Obri en nova finestra) , del Centre Criptol?gico Nacional, com l'Equip de Resposta a Incidents de Seguretat (CSIRT) de refer?ncia per al Sector p?blico i com el coordinador nacional de la resposta t?cnica en els sup?sits d'especial gravetat i que requerisquen un nivell de coordinaci?n superior.

 • Amb este Reial decret-llei s'incorpora a l'ordenament jur?dico espa?ol la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016(Obri en nova finestra) , m?s coneguda com a Directiva NIS, que busca identificar els sectors en els quals s'ha de garantir la protecci?n de les xarxes i sistemes d'informaci?n i establir les exig?ncies de notificaci?n de ciberincidentes.

 • Seguretat

Orde PCI/487/2019, de 26 d'abril, per la qual es publica l'Estrat?gia Nacional de Ciberseguretat 2019, aprovada pel Consell de Seguretat Nacional

30 abril 2019

BOE: n?m. 103, de 30/04/2019

 • Seguretat

Ministeri de la Presid?ncia, Relacions amb les Corts i Igualtat. Resoluci?n de 27 de desembre de 2018, de la Subsecretar?a

01 gener 2019

BOE: n?m. 1, de 01/01/ 2019 (Secci?n III)

Resoluci?n de 27 de desembre de 2018, de la Subsecretar?a (del Ministeri de la Presid?ncia, Relacions amb les Corts i Igualtat), per la qual es publica el Conveni en mat?ria de ciberseguretat entre el Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica i el Centre Nacional d'Intel?lig?ncia.

 • NOTA: Es constituir? un Centre d'Operacions de Ciberseguretat per al Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica (MPTFP), que operar? com una extensi?n del futur Centre d'Operacions de Ciberseguretat de l'Administraci?n General de l'Estat (futur SOC de l'AGE(Obri en nova finestra) ) ??Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD) i Centre Criptol?gico Nacional (CCN)?

 • Seguretat
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General