accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Observatorio de Accesibilidade Web

Observatorio Accesibilidade

O Observatorio de Accesibilidade Web é unha iniciativa de o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles da Administración (AGE, CCAA, EELL e restos de organismos do sector público).

Dentro desta iniciativa provense os seguintes servizos:

 • Seguimento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade. Estudo periódico que proporciona datos de medición do grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos sitios web da Administración así como datos de evolución.
 • Servizo de diagnóstico en liña. Este servizo permite ao persoal das Administracións Públicas a posibilidade de solicitar unha revisión automática de accesibilidade dos seus sitios web conforme a a Metodoloxía para o Seguimento Simplificado UNE-EN 301549:2019 así como unha revisión automática da Declaración de accesibilidade. Dispoñible para os membros da Comunidade Accesibilidade .
 • Documentación de referencia  sobre accesibilidade para axudar a mellorar a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles das Administracións públicas: normativa, guías sobre a creación de contido accesible e a súa validación, vídeos divulgativos relacionados coa implantación do RD 1112/2018, preguntas frecuentes con resposta ás cuestións ou dúbidas máis estendidas relacionadas coa accesibilidade, etc.
 • Comunidade accesibilidade . Punto de encontro das administracións públicas para compartir información e experiencias e resolver dúbidas. Tamén permite o acceso ao Servizo de diagnóstico en liña.

Ámbito temporal

Inicialmente, os estudos do Observatorio de Accesibilidade Web planificáronse para levar a cabo durante 2010 e principios do 2011. Estes estudos permiten coñecer a situación puntual e a evolución do cumprimento dos requisitos de accesibilidade dos sitios web das administracións públicas, baseándose para iso nunha Metodoloxía propia, desenvolvida en colaboración cos grupos de traballo relacionados coa accesibilidade existentes na Administración. Estes estudos realizáronse sobre ÚNEA 139803:2004 (equivalente a WCAG 1.0).

Dado o éxito e aceptación da iniciativa, así como polos bos resultados obtidos, decidiuse prolongar a súa actividade durante o ano 2011 completo.

Durante 2012 e 2013 mantivéronse as actividades do servizo de diagnóstico en liña e a comunidade accesibilidade. Así mesmo potenciouse a xeración de materiais de axuda ante a aprobación da nova UNE 139803:2012 (equivalente a WCAG 2.0). Desde 2014, traballouse con respecto a ÚNEA 139803:2012.

En 2018 os grupos de traballo relacionados coa accesibilidade do Comité de Dirección TIC (CDTIC) e da Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE) aproban unha nova versión da Metodoloxía baseada tamén en ÚNEA 139803:2012.

A partir da entrada en vigor do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) que traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público e da publicación da Decisión de execución 2018/1524(Abre en nova xanela) , que define como se vai a levar a cabo o seguimento simplificado nos Estados membros a partir do ano 2020, empezouse a traballar na nova Metodoloxía para o Seguimento simplificado UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela) , cuxas verificacións están aliñadas con WCAG 2.1. En xuño de 2020 a metodoloxía é aprobada polos grupos de traballo "Accesibilidade no TIC nas AAPP" do CDTIC e "Observatorio, Indicadores e Medidas" do CSAE.

Metodoloxía dos estudos

A revisión de accesibilidade dos estudos do Observatorio de Accesibilidade Web realízase en base a unha metodoloxía propia desenvolvida polo Observatorio en colaboración cos grupos de traballo relacionados coa accesibilidade do CDTIC e do CSAE. Nesta metodoloxía defínese a mostra de sitios web e páxinas a analizar, as verificacións a comprobar así como as puntuacións a xerar para medir o grao de cumprimento de accesibilidade, en base ás cales se pode coñecer tamén a evolución dos resultados ao longo do tempo; as verificacións analizadas son un subconjunto de criterios de verificación de WCAG, aqueles cuxa verificación pode realizarse automaticamente así como outros que, aínda que a súa revisión habitualmente é manual, puidéronse engadir mediante métricas especializadas. Na metodoloxía tamén se definen os ámbitos nos que se divide o estudo (ámbito estatal, rexional, local e outros), así como os segmentos nos que se agrupan os sitios web con características similares, co obxectivo de poder comparalos ente si.

Todos os servizos ofrecidos en 2010 , 2011 e 2012 usaron unha metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 (equivalente a WCAG 1.0). Hai 2 versións desta metodoloxía: Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Administración Xeral do Estado (PDF)(Abre en nova xanela)  e Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Gobernos rexionais e locais (PDF)(Abre en nova xanela) , onde a única diferenza entre ambas é a diferente distribución de segmentos.

En xullo de 2015 aprobouse a primeira versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela)  (equivalente a WCAG 2.0). En abril de 2018 aprobouse unha  segunda versión da Metodoloxía baseada na mesma norma (UNE 139803:2012) (PDF)(Abre en nova xanela) .

En xuño de 2020 aprobouse a  Metodoloxía actual para o Seguimento Simplificado, baseada en ÚNEA-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela)  (equivalente a WCAG 2.1).

  Resultados dos estudos

  En cada un dos estudos do Observatorio e para cada un dos seus ámbitos de actuación xéranse diferentes informes:

  • Informe agregado. Este informe permite coñecer de maneira global a situación actual e de evolución de todos os sitios web analizados no estudo. O informe contén unha gran cantidade de gráficas e táboas que reflicten os resultados do estudo: resultados globais, resultados obtidos en cada un dos segmentos así como unha evolución dos resultados ao longo do tempo.
  • Informes individuais. Xéranse informes individuais para cada un dos sitios web analizados, que conteñen o detalle dos resultados obtidos en cada unha das páxinas analizadas no estudo. Estes informes son remitidos aos responsables do sitio web analizado para que poidan usalos na mellora da súa accesibilidade.

  Un resumo dos resultados alcanzados durante as execucións de 2010 e 2011 atópase dispoñible na nota técnica do OBSAE: Accesibilidade na Administración Electrónica en España (PDF)(Abre en nova xanela) .

  Un brevísimo resumo de datos con respecto á situación xeral en decembro de 2016 atópase dispoñible na nota técnica do OBSAE: Directiva de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público (PDF)(Abre en nova xanela) .

  A nota técnica A accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público (PDF)(Abre en nova xanela) , describe o novo contexto e os retos aos que enfrontan todos os actores implicados tras a publicación do Real Decreto 1112/2018 así como mostra os resultados da iteración de finais de 2018 ofrecendo unha imaxe global da situación nese momento.

  Observatorio de Accesibilidade Web - AGE

  Segmentos

  Na actualidade, creáronse 6 grupos para categorizar os sitios web en función do seu nivel de importancia dentro da administración, o seu tipo de contido, ou a finalidade para a cal foron creados:

  • Segmento I. Principais. Sitios web principais de Ministerios e outros sitios web xestionados por entidades públicas de maior acceso ou impacto na sociedade.
  • Segmento II. Órganos e unidades administrativas. Sitios web de órganos, centros ou unidades administrativas dos ministerios.
  • Segmento III. Sector Público Institucional. Selección de sitios web do conxunto de entidades que integran o sector público institucional estatal fóra das universidades públicas non transferidas, que se analizarán no ámbito de actuación "Outros", dentro do segmento "Universidades" para obter unha visión de conxunto do sector universitario.
  • Segmento IV. Temáticos. Selección de sitios web xestionados pola AGE pero que non identifican a un organismo concreto: webs promocionais, de información específica sobre determinados aspectos, de servizos, recollida de datos, etc.
  • Segmento V. Sedes Principais. Sedes electrónicas dos sitios web incluídos no segmento Principais.
  • Segmento VIN. Resto de Sedes. Sedes electrónicas non incluídas no segmento de "Sedes principais".

  De estes segmentos, os segmentos I, II e V sempre serán analizados en todas as iteracións oficiais que se vaian planificando (serie FIXA).

  O resto de segmentos, os segmentos III, IV e VIN, dividirán os seus sitios web en 2 series que serán analizados en anos alternos nas iteracións oficiais que se vaian planificando (serie PAR e serie IMPAR).

  Estudos realizados

  Con respecto a a  Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Administración Xeral do Estado (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse un total de 6 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

  • Primeira execución basee. Mediados de maio 2010.
  • Segunda execución. Mediados de xullo 2010.
  • Terceira execución. Finais de novembro 2010.
  • Cuarta execución. Execución final do primeiro ciclo. Mediados de febreiro 2011.
  • Quinta execución. Outubro 2011.
  • Sexta execución. Abril 2015 (só a fins comparativos con novo estándar).

  Con respecto a primeira primeira versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

  • Primeira execución basee. Setembro 2015.
  • Segunda execución. Novembro 2015.
  • Terceira execución. Agosto 2016.
  • Cuarta execución. Decembro 2016.
  • Quinta execución. Novembro 2017.

  Con respecto á segunda versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse 4 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

  • Primeira execución basee. Maio 2018.
  • Segunda execución. Mediados de novembro de 2018.
  • Terceira execución. Xuño de 2019.
  • Cuarta execución. Novembro de 2019.

  Con respecto a a  Metodoloxía Seguimento Simplificado UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela)  realizouse 1 iteración do observatorio distribuída da seguinte forma:

  • Primeira execución. Xuño 2020.

  Observatorio de Accesibilidade Web - CCAA

  Segmentos

  Na actualidade, creáronse 14 grupos para categorizar os sitios web en función da súa temática e así poder coñecer a situación nesas áreas específicas, permitindo comparar os seus resultados entre as distintas Comunidades Autónomas:

  • Segmento I. Principais. Sitio web principal de cada Comunidade Autónoma.
  • Segmento II. Boletíns. Sito web do Boletín Oficial de cada Comunidade Autónoma.
  • Segmento III. Sedes electrónicas. Sedes electrónicas ou Oficinas Virtuais nos casos nos que aínda non exista sede (só una por cada Comunidade Autónoma).
  • Segmento IV. Educación. Sitio web principal educativo de cada Comunidade Autónoma.
  • Segmento V. Emprego. Sitio web principal dedicado a políticas de emprego de cada Comunidade Autónoma.
  • Segmento VIN. Saúde. Sitio web principal dedicado á prestación de servizos sanitarios en cada Comunidade Autónoma.
  • Segmento VII. Tributos. Sitio web principal dedicado á xestión e recadación de impostos en cada Comunidade Autónoma.
  • Segmento VIII. Turismo. Sitio web principal dedicado á promoción e información turística de cada Comunidade Autónoma.
  • Segmento IX. Transparencia. Sitio web de transparencia de cada Comunidade Autónoma.
  • Segmento X. Protección Social. Sitio web principal dedicado á protección social de cada Comunidade Autónoma
  • Segmento XI. Medio Ambiente. Sitio web principal dedicado ao medio ambiente de cada Comunidade Autónoma
  • Segmento XII. Centros Sanitarios. (Incluiranse a partir de 2022). Selección de sitios web pertencentes a centros sanitarios.

  • Segmento XIII. Centros Educativos non universitarios (Incluiranse a partir de 2023). Selección de sitios web pertencentes a centros educativos non universitarios.

  • Segmento XIV. Outros servizos. Selección de sitios web específicos para a prestación de calquera outro servizo autonómico que non pertenza a ningún dos segmentos anteriores.

  De estes segmentos, os 7 primeiros, sempre serán analizados en todas as iteracións oficiais que se vaian planificando (serie FIXA).

  Os segmentos VIII, IX e XIII serán analizados nas iteracións oficiais realizadas nos anos IMPARES (serie IMPAR).

  Os segmentos X, XI e XII serán analizados nas iteracións oficiais realizadas nos anos PARES (serie PAR).

  O segmento XIV dividirá os seus sitios web en 2 series, que serán analizados en anos alternos nas iteracións oficiais (serie PAR e serie IMPAR).

  Estudos realizados

  Con respecto a a  Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Gobernos rexionais e locais (PDF)(Abre en nova xanela) realizáronse un total de 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

  • Primeira execución basee. Principios de xuño 2010.
  • Segunda execución. Finais de Outubro 2010.
  • Terceira execución. Execución final primeiro ciclo. Principios de febreiro 2011.
  • Cuarta execución. Outubro 2011.
  • Quinta execución. Abril 2015 (só a fins comparativos con novo estándar)

  Con respecto a a  primeira versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) realizáronse 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

  • Primeira execución basee. Setembro 2015.
  • Segunda execución. Novembro 2015.
  • Terceira execución. Agosto 2016.
  • Cuarta execución. Decembro 2016.
  • Quinta execución. Novembro 2017.

  Con respecto a a  segunda versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse 4 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte maneira:

  • Primeira execución basee. Maio 2018.
  • Segunda execución. Principios de novembro de 2018.
  • Terceira execución. Xuño de 2019.
  • Cuarta execución. Novembro de 2019.

  Con respecto a a  Metodoloxía Seguimento Simplificado UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela)  realizouse 1 iteración do observatorio distribuída da seguinte forma:

  • Primeira execución. Xuño 2020.

  Observatorio de Accesibilidade Web - EELL

  Segmentos

  Na actualidade, creáronse 6 grupos para categorizar os sitios web tendo en conta a división provincial e en función das características das diferentes entidades locais e así obter resultados comparables:

  • Segmento I. Deputacións. Sitio web principal de todas as Deputacións Provinciais, Cabidos e Consellos Insulares. No caso de Comunidades Autónomas uniprovinciales non existirá o sitio web da deputación.

  • Segmento II. Capitais. Sitio web do concello de todas as capitais de provincia.

  • Segmento III. Máis Poboados. Sitio web do concello dos municipios con poboación maior de 20.000 habitantes (excluíndo a capital).

  • Segmento IV. Medios. Selección de sitios web de concellos de municipios con poboación entre 5.000 e 20.000 habitantes de cada provincia.

  • Segmento V. Pequenos. Selección de sitios web de concellos de municipios con poboación entre 2.500 e 3.500 habitantes de cada provincia.

  • Segmento VIN. Outros servizos. Sitios web que non pertencen a ningún dos segmentos anteriores.

  De estes segmentos, os segmentos I e II sempre serán analizados en todas as iteracións oficiais que se vaian planificando (serie FIXA).

  O resto de segmentos, dividirán os seus sitios web en 2 series que serán analizados en anos alternos (serie PAR e serie IMPAR).

  Estudos realizados

  Con respecto a a  Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Gobernos rexionais e locais (PDF)(Abre en nova xanela) realizáronse 3 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

  • Primeira execución basee. Mediados de outubro 2010.
  • Segunda execución. Principios de maio 2011.
  • Terceira execución. Abril 2015 (só a fins comparativos con novo estándar)

  Con respecto a a  primeira versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela)  realizáronse 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

  • Primeira execución basee. Setembro 2015.
  • Segunda execución. Novembro 2015.
  • Terceira execución. Agosto 2016.
  • Cuarta execución. Decembro 2016.
  • Quinta execución. Novembro 2017.

  Con respecto a a  segunda versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse 4 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte maneira:

  • Primeira execución basee. Maio 2018.
  • Segunda execución. Finais de novembro de 2018.
  • Terceira execución. Xuño de 2019.
  • Cuarta execución. Novembro de 2019.

  Con respecto a a  Metodoloxía Seguimento Simplificado UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela)  realizouse 1 iteración do observatorio distribuída da seguinte forma:

  • Primeira execución. Xuño 2020.

  Observatorio de Accesibilidade Web - Outros

  Segmentos

  Na actualidade, creáronse 3 grupos para categorizar os sitios web e así obter resultados comparables:

  • Segmento I. Órganos constitucionais e reguladores. Inclúe a todos os sitios web principais de órganos constitucionais e de relevancia constitucional, así como a outras estruturas de relevancia integradas dentro os mesmos e a entes reguladores. Tamén se inclúe unha selección dos órganos homólogos existentes no ámbito autonómico.
  • Segmento II. Poder Xudicial. Inclúe aos sitios web tanto do Consello Xeral do Poder Xudicial, como dos principais Xulgados e Tribunais, así como da administración de xustiza (organización ao servizo de Xuíces e Tribunais), considerando tanto os de comunidades autónomas con competencias transferidas, como as atendidas no plano nacional.
  • Segmento III. Universidades. Sitios web de universidades públicas non transferidas e universidades públicas transferidas.

  Todos os segmentos serán analizados en todas as iteracións oficiais que se vaian planificando (serie FIXA).

  Estudos realizados

  Con respecto á Metodoloxía Seguimento Simplificado UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela) realizouse 1 iteración do observatorio distribuída da seguinte forma:

  • Primeira execución. Xuño 2020.